ЋИРИЛИЦА | LATINICA

МИЛЕТУС пројекат

МИЛЕТУС (Students’ Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia)

-О пројекту-

Пројекат МИЛЕТУС је кофинансиран од стране Еразмус+ програма (Еразмус+КА2) и траје од октобра 2016. године до октобра 2019. године. МИЛЕТУС се бави изградњом капацитета у области виртуелне, стварне и мешовите мобилности на високошколским установама Србије и Украјине. Кроз повећање мобилности, пројекат има за циљ побољшање запошљивости свршених мастер студената у међународно активним компанијама и побољшање квалитета истраживања на докторскиим студијама, а тиме и њиховог доприноса квалитету истраживања у партнерским земљама.

Kапацитети за мобилност студената се граде кроз унапређење потребне структуре управљања на нивоу надлежних институција и проширење, односно оснивање канцеларија за међународну сарадњу, односно мобилност студената при високошколским установама. Наставно особље је припремано за надзор над програмима мобилности, а припремани су и потребни наставни материјали, вршене анализе и дати предлози методолошких решења за различите процесе у оквиру мобилности. Пројекат је у фокус ставио и бољу социјалну инклузију, нарочито када је у питању потенцијал виртуелне мобилности за укључивање ширег круга студената, укључујући и студенте са инвалдитетом, у мобилност.

У оквиру пројекта развијени су и развијају се методолошки оквир за виртуелну и мешовиту мобилност, силабуси и критеријуми за различите фазе пројекта. Кроз покренуте програме мобилности спроведене у оквиру пројекта за мастер студенте развијане су вештине које омогућавају рад у међународним, географски раштрканим тимовима, узимајући у обзир очекиване компетенције за запошљавање. Примена програма мобилности важна је и за умрежавање, проширивање круга и подизања квалитета истраживања докторанада.

-Циљеви пројекта-

Општи циљеви пројекта су:

 • побољшано управљање програмима мобилности студената на министарском и институционалном нивоу
 • оквир за виртуелне, стварне и мешовите програме мобилности за примену и код високошколских институција које нису учествовале у пројекту
 • побољшана методологија наставе током програма мобилности
 • добра основа за учење у оквиру програма мобилности
 • олакшан приступ програмима мобилности за студенте са инвалидитетом
 • повећане шансе за запошљавање свршених студнеата развијањем вештина и конпетенција за међународну сарадњу и рад у интернационалном окружењу
 • шири круг сарадње за истраживања докторанада.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Унапређивање структура унутар министарства одговорног за високо образовање за будуће започињање и спровођење или саветовање у вези са програмима мобилности студената.
 • Побољшање управљање иницијативама за мобилност студената на високошколским установама.
 • Проширење знања наставног особља о вођењу и припреми наставног материјала у вези са програмом мобилности студената.
 • Омогућити и олакшати учешће студената у програмима мобилности (нарочито студената из осетљивих група).
 • Повећати шансе за запошљавање свршених студената кроз развијање релевантних вештина.
 • Додатно унапредити могућности мобилности за студенте докторских студија како би проширили свој спектар сарадње и побољшали квалитет истраживања.

-Структура конзорцијума-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је партнер на пројекту МИЛЕТУС, односно један од чланова конзорцијума задуженог за имплементацију пројекта. Конзорцијум чини тринаест партнерских инситутција и организација из пет различитих земаља: Немачке, Италије, Данске, Украјине и Србије. Укључене институтције су следеће: 

 • Технолошки универзитет у Хамбургу, Немачка
 • Национални универзитет Кијево-могиљанска академија, Украјина
 • Национални пољопривредни универзитет Миколајив, Украјина
 • Приватна институција високог образовања Каркив универзитет хуманистичких наука „Народна украјинска академија“, Украјина
 • Источноевропски национални универзитет Лесја Украјинка, Украјина
 • Министарство просвете и науке Украјине, Украјина
 • Универзитет у Нишу, Србија
 • Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Универзитет Сингидунум, Србија
 • Министарство просвете, науке и технолошког равоја Републике Србије, Србија
 • Политехнички факултет у Милану, Србија
 • Универзитет Алборг, Србија
 • Top Class центар за стране језике, Србија

-Студентска мобилност-

      У претходном периоду промоција мобилности студената, афирмација културе и образовног система Републике Србије је била у фокусу система високог образовања Србије.  

-Још један осврт- 

У ери глобализације и економије засноване на знању, интернационализација, флексибилност и релевантност образовања добијају на изузетном значају. С друге стране, информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и дигиталне технологије, отварају нове могућности за различите видове учења и/или сарадње у областима како образовања, тако и рада. У питању су нови алати за стицање међународног искуства које се остварује из матичне земље.

Мобилност студената је један од кључних фактора даље интеграције Европског простора виског образовања, а укључивање студената у програме учења на даљину или похађање он-лајн курсева креираних од стране факултета широм света представља следећи корак у светској размени знања, обичаја, језика и културе.

Припрема програма учења на даљину и он-лајн курсева отвара простор за унапређивање компетенција и вештина студената, истраживачког рада докторанада, њиховог међусобног умрежавања, а тиме и иновирања истраживачког рада као таквог. Поред наведеног, коришћење савремених технологија пружа додатне могућности за мобилност студената из осетљивих група, а пре свега у смислу доступности и економичности учешћа у програмима.

Loading