ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) расписује Конкурс за размену учесника на пројектима између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2021 – 2022

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и чл. 104, 112 и 118. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник PC”, број 49/19), министaр просвете, науке и технолошког развоја, расписује

К О Н К У Р С 

за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2021 – 2022. године 

 1. Предмет конкурса

 

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer AustauschdienstDAAD) расписује Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2021/2022. године.

У циљу развијања сарадње и поспешивања мобилности између српских и немачких научника и истраживача, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену (у даљем тексту: ДААД) потписали су нови Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима.

 • Циљ Програма

Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.

 • Учесници Програма

Програм је намењен српским и немачким истраживачким групама које имају намеру да раде на заједничким истраживачким пројектима из свих научних области.

Право учешћа имају:

а) са српске стране:

Лица која обављају послове научноистраживачке делатности (истраживачи), као и наставници и сарадници запослени на високошколским установама и научно истраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник PC”, број 49/19, у даљем тексту: Закон)

б) са немачке стране:

Универзитетски професори и млађи научници на немачким високошколским

установама и научници на истраживачким установама изван универзитета.

 1. Пријава пројекта

2.1.Рок за подношење пријаве пројекта је 30.06.2020. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 • Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за српске и ДААД, за немачке партнере).
 • Српски координатор подноси следеће попуњене формуларе:
 1. Општи подаци, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: општи подаци),
 2. Опис пројекта, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: опис пројекта).

Уколико координатор не достави попуњене формуларе предлога пројекта у траженим језичким формама, исти ће бити одбијен.

 • У републици Србији пријава предлога пројекта на конкурс подноси се :
 1. Преко wеб сајтa: http://147.91.185.20/bilateral/germany/ где учесник пријаве када се улогује на сајт, добија лозинку за online попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отворен могуће је да се допуни и коригује предлог пројекта. Попуњена пројектна пријавa остаје на сајту.
 2. Слањем финалне верзије попуњене пројектне пријаве, без потписа одговорног лица институције (pdf fajl) на електронску адресу: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs .
 3. Слањем финалне верзије попуњенe пројектнe пријавe (по један примерак на српском и енглеском језику) са потписом одговорног лица институције (који је оверен печатом) са траженим прилозима. Писана документација се доставља лично на писарници или поштом на адресу:

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

К О Н К У Р С за пријаву пројеката

између Републике Србије и Савезне Републике Немачке 2021–2022

Немањина 22-26

11000 Београд

Р. Србија

 • Избор и прихватање предлога пројеката за финансирање

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја до краја 2020. године.

2.2.1. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката

Избор пројеката за финансирање вршиће се, пре свега, на основу квалитета пројеката, квалификације учесника на пројекту, заступљености младих истраживача и очекиваних исхода сарадње у погледу научних резултата.

Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације земаља учесница, а критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • квалитет и степен иновативности пројекта,
 • методолошка и садржајна комплементарност истраживачких група које подносе заједнички предлог пројекта,
 • учешће младих истраживача,
 • релевантност сарадње са следећих аспеката:
 • учешће чланова билатералног пројекта у реализацији Програма институционалног финансирања и других програма од општег интереса које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Законом.
 • научна заснованост и потенцијална индустријска примена резултата пројеката и
 • адекватног планирања узајамних посета.
 1. Финансирање пројекта

Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање билатералних програма.

Средства за унапређивање размене су искључиво намењена финансирању путних трошкова (од једне до друге научноистраживачке институције) и трошкова боравка који настану при размени научника који учествују на пројектима.

Превоз, боравак и трошкове дневница српских учесника пројекта у Савезној Републици Немачкој финансира њихов координациони партнер, што значи да трошкове Програма са српске стране сноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Превоз, боравак и трошкове дневница немачких учесника пројекта у Републици Србији финансира њихов координациони партнер, што значи да трошкове Програма са немачке стране сноси ДААД из средстава Савезног министарства за образовање и истраживање Савезне Републике Немачке.

Средства се не могу користити за финансирање трошкова истраживачких пројеката страна потписница (здравствено осигурање, куповина и пренос опреме, рад истраживача, материјални и персонални трошкови и друго) за које је потребно да се обезбеде из других извора.

 1. На српској страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту износе 4.000 евра.
 2. На немачкој страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту износе 8.000 евра.
 3. Максимално трајање пројекта је две (2) године.
 4. Неутрошена новчана средства не могу да се преносе из прве у другу пројектну годину.
 5. Допринос установе у којој су запослени српски истраживачи, као и коришћење других додатних средстава потребно је да буде приказано у пројектној пријави и у годишњем и финалном финансијском извештају.

Додатне информације:

У Републици Србији:

Милица Голубовић Тасевска

Министаство просвете, науке и технолошког развоја

11000 Београд, Немањина 22 – 26

Tel: + 381 11 3616 545

Е-маил: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

У Савезној Републици Немачкој:

Tobias Hill

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57551238

Kennedyallee 50

53175 Bonn

Tel.: +49 228 882 490

E-mail: hill@daad.de

Loading