ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови правилници о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања и о друштвено-корисном раду

Министарство просвете објавило је нове правилнике о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања, као и Правилник о друштвено-корисном раду, односно хуманитарном раду.

Нови правилници су део активности којима се јача васпитна улога школа и образовни систем за превенцију и одговор на насиље, а донети су ради усаглашавања са изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је усвојен у новембру прошле године и предвиђа бројчано оцењивање владања у основним и средњим школама, почев од 2. разреда основне школе.

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић објаснила је да се правилницима прецизира поступање и критеријуми за оцењивање владања ученика, које се врши два пута у полугодишту и утиче на општи успех ученика.

Циљ ове мере је да буде и превентивна. Важно је да ученици знају да се и њихово понашање оцењује и да оцена из владања утиче на њихове резултате и општи успех“, рекла је министарка Ђукић Дејановић.

Министарка је објаснила да ће приликом закључивања оцене из владања, одељењско веће узимати у обзир и ангажовање ученика у ваннаставним активностимa, у планирању и реализацији превентивних активности, његово понашање према другим ученицима и запосленима и извршавање школских обавеза, изостанке, изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере.

Додатно, у циљу уједначавања праксе и поступања, уређен је и начин оцењивања ученика дуже оправдано одсутног са наставе, специфичности оцењивања у музичким и балетским школама и прецизиране су већ постојећe одредбe које се односе на поништавање писаних провера знања када је више од 50% негативних оцена. Прецизирање доноси да се писана провера поништава у случају да 50 одсто ученика који су проверу радили добије негативну оцену.

Уређено је и поступање школа у случају да родитељи више од половине ученика из истог одељења сматрају да одређени наставник наставу и друге облике образовно-васпитног рада, вредновање, праћење, проверавање и оцењивање ученика не спроводи у складу прописима, као и када  стручни сарадник не остварује задатке прописане Законом.

За средње школе додатно је уређен и број оцена за предмете и програме за фонд часова мањи од 2 недељно, као и оцењивање у средњем стручном и дуалном образовању у односу на специфичности практичне наставе.

Министарка је додала да је објављен и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања, који сада, има, пре свега, превентивну улогу.

Сврха друштвено-корисног рада у школама је развијање емпатије, солидарности и сарадње и активизма. Кроз ове активности ученици би требало да унапреде вештине потребне за одговорно учешће у друштву, као и да буду оснажени да поштују и промовишу људска права. Друштвено-корисне активности у школама нису више само алат појачаног васпитног рада, као што је то био случај до сада, него су саставни део превентивног плана заштите од насиља који се планира годишњим планом рада школе и остварује се ради укључивања свих ученика“, рекла је Ђукић Дејановић.

Министарка је најавила да ће наредних дана бити објављене процедурe поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима, које ће бити део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Поред тога, припремљен је и приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“  и обуке у циљу оснаживања запослених за благовремено реаговање у кризним ситуацијама.

Ова подзаконска акта израђена су у сталним консултацијама и сарадњи са надлежним институцијама и представницима школа, заједница школа, свих репрезентативних синдиката просветних радника, као и струковних удружења, који доставили своје предлоге.

Додатно, након израде прописа, одржана је још једна серија састанака са синдикатима, у циљу додатних усаглашавања и унапређења, што је резултирало и њиховим коначним усвајањем и објављивањем.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Loading