ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обjaвљен К О Н К У Р С за суфинансирање научен и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021-22

Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма  билатералне научне и технолошке сарадње.

Опште одредбе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране и Министарство за науку и технологију у име кинеске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

Услови конкурса

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који испуњавају услове у складу са Законoм о науци и  истраживањима (Сл.гласник Републике Србије“ бр 49/2019).

Заједнички пројекти сарадње

Предност ће имати они предлози билатералних пројеката који се финансирају из програма других међународних и регионалних организација, а предлагачи пројеката нису  учествовали у претходним пројектним циклусима са Народном Републиком Кином.

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије –  Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине – Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства за науку и технологију Народне Републике Кине.

Период реализације пројеката је две године. 

Начин финансирања

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени  тако што:

  • страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница, као и оне трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма пројекта
  • страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују, као и здравствено осигурање

Обе стране ће подстицати размену истраживача и то: до максимално – укупно 4 (четири) посете по одобреном заједничком пројекту (у току 2 године), у трајању до максимално 14 дана.

Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка кинеских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 евра, у динарској противвредности.

Процедура пријављивања на конкурс

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране до 27. марта 2020. године.

Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском Mинистарству за науку и технологију.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на Kонкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

  1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/china   потребно је улоговати се ради добијања кода за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је  Конкурс отоворен могуће је on-line попуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту;
  2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (.pdf фајлове) послати на електронску адресуsvetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs ;
  3. Одштампануфиналну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и директора/декана српске НИО, уз пропратни допис на меморандуму институције доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у науци

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине 2021– 2022.
Немањина 22-26
11 000 Београд,

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

Селекција пројектних предлога

 Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Народне Републике Кине. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

  • Квалитет и актуелност предложеног пројекта;
  • Значај и достижност постaвљених циљева;
  • Усклађеност предложене методологије и плана активности са темом пројекта;
  • Остварљивост и применљивост резултата и
  • Могућност проширења сарадње, квалитет истраживачких тимова, учешће младих истраживача.

Извештавање

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Мешовитом комитету за научну и технолошку сарадњу две стране поднесу извештаје након прве године истраживања, као и након завршетка пројекта у року од 15 дана у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатералa. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

 Додатне информације:

 

Mp Светлана Богдановић

 

Министарство просвете,  науке и технолошког развоја

11000 Београд,

Немањина 22 – 26

 

Тел/Факс: +381 11 3616 529

svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

 

 Ms. Duan Yuying

Division of Euro-Asia
Ministry of Science and Technology P.R. China
15B Fu Xing Road, Beijing,

100862, P. R. China

Tel:86-10-58881370
Fax:86-10-58881374

duanyy@most.cn

Loading