ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обука за софтвер администраторе који ће бити задужени за подршку образовно-васпитним установама при коришћењу ЈОБ модула

У циљу ефикасне примене система и успешне додела Јединственог образовног броја (ЈОБ) деци, ученицима и студентима 9. и 10. јануара реализована је обука за софтвер администраторе који ће бити задужени за подршку образовно-васпитним установама при коришћењу ЈОБ модула.

Прва фаза увођења Јединственог информационог система у просвети (ЈИСП) предвидела је да се сваком ученику и студенту у Србији додели јединствени образовни број (ЈОБ).
Модул Јединственог информационог система просвете за генерисање Јединственог образовног броја (ЈОБ-а) је у функцији.

ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од 16 карактера и која се додељује детету, ученику и одраслом у аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на захтев установе, при првом упису у установу.

Привремени ЈОБ додељује се детету, ученику и одраслом до добијања јединственог матичног броја грађана, страном држављанину, лицу без држављанства, прогнаном и расељеном лицу.

У захтеву за доделу ЈОБ-а установа уноси податке у ЈИСП о идентитету детета, ученика и одраслог (име, презиме, име једног родитеља, јединствени матични број грађана, број пасоша и издавалац за стране држављане).

Овлашћено лице установе дужно је да ЈОБ лично достави детету и ученику преко родитеља, односно другог законског заступника и одраслом у затвореној коверти, заједно са подацима за лични приступ регистру.

Родитељ, односно други законски заступник и одрасли може да захтева да му се ЈОБ и подаци за лични приступ регистру доставе на адресу електронске поште.
Министарство успоставља и води евиденцију у електронском облику о свим захтевима и додељеним Јединственим образовним бројевима и привременим Јединственим образовним бројевима. Подаци о ЈОБ-у и привременом ЈОБ-у чувају се трајно.

Додељивањем овог броја од 16 цифара држава ће бити у могућности да испрати своје ученике и студенте кроз читаво школовање, од предшколског образовања, па до завршетка факултета. Информациони систем ће ученика препознавати искључиво по овом броју, те неће више бити потребно да јавно буду истакнути подаци о личности, а ово би такође требало да омогући лакшу процедуру преласка из основне у средњу школу, односно из средње школе на факултет.

Поред тога, држава ће моћи да анализом података има прецизну статистику о смеровима и школама, успеху појединачних школа, као и о томе колико се студената успешно запосли по завршетку одређеног факултета. За родитеље и ученике ће ЈОБ бити значајан, јер ће целокупан информациони систем преко њега нудити приступ подацима који могу бити веома значајни када је у питању одабир будуће школе и занимања, односно сагледавање потреба на тржишту рада.

Loading