ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја активно ради на обезбеђивању равноправног приступа образовању за све. Посебну пажњу Министарство поклања друштвено осетљивим групама у процесу образовања и васпитања, при чему је образовање ученика ромске националности подржано значајним афирмативним мерама при упису у вртић, основну и средњу школу, ученичким и студентским стипендијама, а посебно подршком коју пружамо кроз финансирање рада педагошких асистената.

Правилник о педагошком и андрагошком асистенту, објављен у Службеном гласнику број 87/19 од 12.децембра 2019. године, одређује ближе услове за рад, степен и врсту образовања и програм обуке за педагошког асистента и андрагошког асистента.

Посебно су дефинисане одреднице за Педагошког асистента који пружа подршку деци и ученицима ромске националности, као и за Педагошког асистента за подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Како би услови из Правилника о педагошком и андрагошком асистенту могли да се примене, Министарство је прописало критеријуме за финансирање рада оба асистента.

На препоруку Националног савета ромске националне мањине припремљене су измене правилника који уређују критеријуме и стандарде за финансирање основних и средњих школа, а правилници су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 115/20 од 11. септембра 2020. године и налазе се на линку:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg за основну и

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg за средњу школу.

Измене су донете и односе се најпре на нормирање рада педагошког асистента који пружа подршку ученицима ромске националности, којима је потребна додатна подршка у образовању, будући да ће моћи да буду ангажовани када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, на основу одлуке педагошког колегијума. Педагошки колегијум доноси одлуку на основу препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу установе. Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању. Норма педагошких асистената процентуално се смањује и повећава у односу на број ученика за који су ангажовани по начелу сразмерности. Министарство даје сагласност школама за ангажовање педагошких асистената које први пут уводе институт педагошког асистента у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја ученика, према редоследу на ранг листи, а до износа средстава која су обезбеђена у буџету Републике Србије за ту намену.

Loading