ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Припрема новог Закона о иновационој делатности

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као орган државне управе надлежан за научноистраживачку делатност и утврђивање и реализацију иновационе политике, подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди, као и развој и унапређење иновационог система у Републици Србији, у складу са Планом рада Владе за 2021. годину отпочело је са израдом новог Закона о иновационој делатности. Овим законом предвиђа се унапређење постојећег иновационог система и рада Фонда за иновациону делатност Републике Србије.

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, са мотом „Моћ знања”, као свој општи циљ предвиђа да научно-технолошки и иновациони систем доприноси убрзаном развоју Републике Србије кроз унапређење квалитета и ефикасности науке, технолошког развоја и иновација и даље интеграције у Европски истраживачки простор, чиме помаже достизање стандарда развијених економија. Као посебан циљ Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, са мотом „Моћ знања” истиче се неговање врхунског квалитета науке и технолошког развоја и јачање конкурентности привреде што се постиже и кроз подршку повећању квалитета технолошког развоја. Стратегија предвиђа унапређење законског оквира.

На основу анализе постојећег стања утврђена је потреба за јачањем економије базиране на иновативности, која подржава развој високо-технолошких компанија кроз унапређење административног оквира, јачање научноистраживачке инфраструктуре и инфраструктуре за подршку иновацијама. Постојећи законски оквир у Републици Србији потребно је прилагодити динамичним глобалним променама у оквиру иновационог сектора, што се односи на стварање оквира за нове финансијске моделе, као и на прилагођавање постојећег система новим облицима инфраструктурне подршке.

Loading