ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Расписани конкурси за избор редовних и хонорарних наставника у иностранству

Министарство просвете,науке и технолошког развоја расписало је конкурс за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству. Кандидати, који желе да конкуришу за рад на месту хонорарног наставника у образовно-васпитном раду на српском језику у иностранству, морају да имају место боравка у земљи у којој се изводи образовно-васпитни рад, да знају један страни језик или језик стране државе у којој се ангажује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира и да испуњавају услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за наставника разредне наставе, наставника српског језика и књижевности, наставника страног језика и књижевности.

Конкурс је расписан за ангажовање наставника у Швајцарској, Немачкој, Француској, Италији, Грчкој,Белгији, Кини, Јужноафричкој Републици, Албанији и Финској, као и за друге земље у складу са исказаним интересовањима. Рок за доставу пријава и потребне документације је 20. јун 2015. године надлежним дипломатско-конзуларним представништвима.

Детаље конкурса можете погледати на линку http://www.www.prosveta.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/obrazovanje-i-vaspitanje/1959-konkurs-za-izbor-honorarnih-nastavnika-za-ostvarivanje-obrazovno-vaspitnog-rada-na-srpskom-jeziku-u-inostranstvu

Истовремено, Министарство просвете,науке и технолошког развоја расписало је конкурс и за избор за наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству. Кандидат, који жели да конкурише, мора да испуњава посебне услове за наставнике, предвиђене одредбама Правилника о остваривању васпитно-образовног рада у иностранству, и то: да поседује дозволу за рад – лиценцу, да има најмање пет година радног искуства у области основног образовања и васпитања, да поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање у области образовања, у трајању од 50 до 100 сати, у складу са правилником којим се прописује стручно усавршавање, да поседује основно знање за рад на рачунару, да зна један страни језик или језик стране државе у коју се упућује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира, да испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за наставника разредне наставе, наставника српског језика и књижевности, наставника страног језика и књижевности и да је у радном односу на неодређено време у васпитно-образовној установи у Републици Србији. Конкурс се расписује за ангажовање наставника у Швајцарској, Немачкој, Француској, Италији и Грчкој. Кандидати, који су већ ангажовани на остваривању образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству, обавезни су да доставе и доказ о периоду ангажовања у допунској настави у иностранству

 

Пријаве са потребном документацијом кандидати могу послати на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд. Рок за доставу пријава и потребне документације је 20. јун 2015. године.

Детаље конкурса можете погледати на линку http://www.www.prosveta.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/obrazovanje-i-vaspitanje/1958-redovni-2015 .

Loading