ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У Основној школи ,,Јеврем Обреновић“ у Шапцу нормално се одвија настава

На основу утврђених незаконитости у ванредном инспекцијском надзору извршеним над радом у ОШ ,,Јеврем Обреновић“ у Шапцу, у децембру, разрешена је директорка Јелена Јеврић.

У надзору је, на основу чињеница утврђен низ квалификованих повреда закона које су директна последица незаконитог поступања, а и пропуштања директора да предузме радње и мере из своје надлежности.

Директорка је без сагласности министарства повећала број одељења са 46 на 48 и повећала 0,5 извршилаца помоћника директора, 0,5 стручног сарадника и 0,5 референта чиме је оштетила буџет државе и за овакву врсту прекршаја подноси се кривична пријава. Лажно је прикривала и није пријавила тачан број ученика у Школи, злоупотребила је права ученика са сметњама у развоју, због чега се према закону одмах разрешава дужности.

На основу надзора утврђено је да директорка школе није спроводила следеће: није благовремено и тачно уносила податке у евиденцију о ученицима, није  обезбедила да се уредно воде матичне књиге и подаци о кретању ученика Школе, није утврдила састав стручних органа Школе у складу са Статутом и Годишњим планом рада Школе за текућу школску годину, није обезбедила да се Школски програм сачини, у погледу обавезног садржаја, у складу са Законом, није обезбедила уредно вођење документације и евиденције о раду свих стручних органа, тимова и педагошког колегијума, као и да записници о њиховом раду буду заведени одговарајућим деловодним бројем, потписани и печатирани печатом школе. Евиденција о раду органа Школе није била јасна, прецизна и образложена како би се стекао увид у њихов рад.

Тим за инклузивно образовање није пратио План рада Тима који је саставни део усвојеног Годишњег плана рада Школе за школску 2019/2020. годину. Директорка није утврдила да ли је Тим за инклузивно образовање израдио индивидуалне образовне планове за ученике на основу претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика.

Директорка није обезбедила да се у Информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја – «Доситеј» у погледу броја ученика и ученика који образовање стичу по индивидуалном образовном плану, унесу подаци који одговарају чињеничном стању. Број ученика Школе је основ за формирање одговарајућег броја одељења.

Супротно одговору руководиоца надлежне  Школске управе којим се одбија захтев Школе за признавање мањег броја ученика у одељењу од прописаног, директорка је формирала већи број одељење од дозвољеног са мањим бројем ученика.

Није обезбедила да се распоред часова ученика петог разреда, почетак и завршетак наставе, усклади са Годишњим планом рада Школе, тако да ученици једног одељења петог разреда једног дана у недељи наставу почињу од петог часа, три  дана имају по 7 часова, а једног дана чак 8 часова. Ученици другог одељења петог разреда, петком немају прва четири часа, али зато два пута недељно имају по осам часова. Многи прекршаји које је направила примећени су и у другим школама, али већина није за кривичну казну. 

На основу свих утврђених чињеница након инспекцијског надзора, односно незаконитости у раду и одговорности, предложена је смена директорке. Нова в.д. директорка Светлана Станковић, организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе, без обзира на мањину родитеља и разрешену директорку, који се окупљају испред Школе и ометају образовно-васпитни процес.

Не постоји законски основа нити услови да се Јелена Јеврић врати на место директора, јер су утврђене многе незаконитости у њеном раду. С друге стране, поједини родитељи онемогућавају редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза својој деци, без законског основа.

          Сви синдикати су учестовали у доношењу ЗОСОВ-а према коме министар поставља директоре и смењује и за три године није било манипулација и покушаја политизације. Директори морају да имају лиценце да би обављали фунцију као и компетенције и стручност. Редовна процедура избора директора у ОШ ,,Јеврем Обреновић“ у Шапцу  биће спроведена путем конкурса и предност ће имати запослени у Школи, а у међувремену се поставља в.д. директор из друге школе.    

Loading