ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Високој школи струковних студија „Академија фудбала“ одузета дозвола за рад

Министарство просвете, на основу члана 53. став 8. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др закон и 76/2023), обавештава јавност да је дана 12. априла 2024. године донето Решење број 612-00-01049/2024-06 о одузимању дозволе за рад Високој школи струковних студија „Академија фудбала“, са седиштем у Београду, у улици Делиградска број 27/III, због одбијања захтева за акредитацију високошколске установе и студијских програма, односно истека рока од годину дана од коначности Решења Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању којим се одбијају захтеви за акредитацију високошколске установе и студијских програма.

У складу са Законом о високом образовању Национално акредитационо тело (НАТ) је независно тело које обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању. У доношењу одлука о акредитацији НАТ је у потпуности независан.

Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију, који су усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ.

Одредбом члана 23. став 1. Закона о високом образовању прописано је да се акредитацијом утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде из члана 12. тачка 13) и 14) Закона и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са овим законом.

Чланом 53. став 3. Закона о високом образовању прописано је да високошколској установи која не добије акредитацију, дозвола за рад важи још годину дана од дана коначности решења о одбијању захтева за акредитацију, без права уписа студената, док ставом 8. прописано да је Министарство дужно да у року од 15 радних дана од дана истека рока из ст. 3. и 6. овог члана донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације.

У складу са Законом, министар просвете ће на предлог Националног савета за високо образовање у року од 30 дана од дана престанка рада установе, донети акт којим се обезбеђује завршетак студија студентима ове високошколске установе.

Трошкове завршетка студија за затечене студенте, у складу са успостављеним облигационим односима између студената и наведене високошколске установе, сноси високошколска установа којој је одузета дозвола за рад.

Високошколска установа којој је одузета дозвола за рад може поднети захтев из члана 52. Закона за издавање нове дозволе за рад по истеку рока од годину дана од дана достављања решења о одузимању дозволе за рад.

 

Loading