ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада усвојила предлоге закона

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о високом образовању. Нова законска решења поставиће темељ квалитетнијем образовању.

 Предлог закона о основама система образовања и васпитања

 Унапређивање квалитета образовања, већа одоговорност кључних актера у систему, ефикасност на свим нивоима, већа аутономија установа и економичност су  основни принципи на којима почива предлог кровног посветног  закона. Принцип квалитета остварен је превасходно кроз развој квалитетнијих програма образовања. Предвиђено је доношење Националног оквира образовања као основе за израду нових наставних планова и програма. Уводе се и новине у систему управљања и руковођења установама, директори ће бити бирани искључиво на основу компетенција, уз обавезну обуку и лиценцирање, имаће проширену одговорност, сигурнији радно-правни статус, а  у пензију одлазити са 65 година.

Уписна политика прилагођена је најбољем интересу детета. Постављене су основе за оцењивање и напредовање ученика и стварање услова  за већи обухват деце образовањем и бриге за децу из осетљивих група, док је наставник аутономан у конципитању процеса наставе уз одговорност за резултат. Истовремено је повећана одговорност наставника за квалитет наставе, оцењивање и поступање у случајевима кршења забрана, насиља и дискриминације.

Проширена је одговорност у области забрана у односу на насиље и дискриминацију, повећане су новчане казне за прописане прекршаје , а уводе се и нове васпитно и васпитно-диспциплинске мере, друштвено користан и хуманитарни рад, са циљем повећања одговорности и ефикасности уз вођење рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.  Јасно је прописана одговорност родитеља, а предвиђена је и могућност оснивања општинских савета родитеља.

Установе ће имати педагошку аутономију у доношењу одлука о делу школског програма, организацији рада и календару. Такође, ствара се основ за електронску документацију и евиденцију рада школа.

 Предлог закона о високом образовању

Значајно унапређује систем акредитације кроз оснивање Националног тела за акредитацију, нове стандарде, увођење поступка жалбе, као и процедуре за издавање дозволе за рад и упис студената тек након завршене акредитације. Успоставља везу високог образовање и приведе кроз формирање Савета послодаваца на свакој високошколској установи. Даје прилику наставницима, истраживачима и студентима да оснивају spin-off и start-up компаније, као и могућност ангажовања у настави експерта из привреде, као предавача ван радног односа. Предвиђа увођење кратких програма студија и студија уз рад који омогућавају стицање практичних знања и вештина у складу са потребама тржишта рада. Кроз јединствени информациони систем просвете уводе се регистри акредитованих студијских програма, запослених и студената, којима се додељује Јединствени образовни број за праћење напретка у високом образовању и основа за увођење новог система финансирања. Услов за рангирање  за упис у наредну студентску годину на терет буџета је 48 ЕСП бодова. 

Loading