ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Записник о инспекцијском надзору упућен Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Записник о инспекцијском надзору над радом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу сачињен је 2. фебруара и данас ће бити упућен тој институцији.

У инспекцијском надзору утврђен је низ неправилности и сачињен је Записник у коме је Факултету наложено пет  мера за отклањање незаконитости, као и три превентивне мере, док је  Универзитету у Крагујевцу наложена мера  да одлучи о законитости уписа А.А.  на студије трећег степена школске 2012/2013. године. У Записнику је декану факултета, као и Универзитету дат примерен рок за отклањање утврђених незаконитости.

О поступању и предузетим радњама декан факултета је дужан да обавести инспекторе. Уколико у остављеном року не поступи по мерама за отклањање незаконитости, инспектори ће донети решење о обавези отклањања незаконитости. У случају да Универзитет не предузме прописане радње у случају незаконитог уписа А.А на студије трећег степена,  сагласно одредбама члана 127. став 2. Закона о  високом образовању министар ће предузети прописане радње.

Подсећамо, Републичка просветна  инспекција  извршила је ванредни инспекцијски надзор над радом Факултета медицинских наука у Крагујевцу по поднесцима  у којима су изнети наводи о сумњи на различите незаконитости у раду Факултета као и у раду ректора Универзитета у Крагујевцу.  Међу подносиоцима поднесака је и била и Агенција за борбу против корупције и Национални савет за високо образовање. Инспекцијски надзор завршен је 29. јануара , а Записник о инспекцијском надзору сачињен 2. фебруара и биће упућен данас Факултету.

Чланом Закона је прописано да  самостална високошколска   установа поништава диплому уколико се утврди да, између осталог, ималац дипломе није испуњавао услов за упис на студије првог,  другог или трећег степена, односно услове за стицање одговарајућег академског или научног назива.

Loading