ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину

Министарство просвете као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама спроводи поступке јавних набавки у случајевима одређеним овим законом, ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга или радова.

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Министарству  ближе се уређује начин планирања, спровођење поступка јавне набавке, праћење извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровошење набавки на које се не примењује Закон, као и набавки друштвених и других посебних услуга унутар Министарства просвете.

Наручилац и привредни субјекти у поступку јавне набавке комуникацију врше путем Портала јавних набавки односно путем поште, курирске службе и електронским путем – слањем електронске поште, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и упутством за коришћење Портала јавних набавки.

План јавних набавки и све његове касније измене или допуне, Министарство објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења. 

Огласи о јавној набавци се објављују на Порталу јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке.

Јавне набавке 2024. година
Loading