ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Група за интерну ревизију

Групa за интерну ревизију обављаја послове који се односе на оперативно планирање, организовање и извршавање задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцењивање свих пословних функција из надлежности Министарства и индиректних корисника буџетских средстава
који су у надлежности Министарства.

Група врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности и даје савете и стручно мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци и обавља посебне ревизија на захтев министра или према потреби.

Група израђује годишње, периодичне и појединачне извештаја о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењем и оценама, као и стратешких и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције интерне ревизије као и праћење извршења.

Такође, Група прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија и обавља ревизију коришћења средстава Европске уније и других међународних организација.

Група за интерну ревизијусарађује са Државном ревизорском институцијом и другим надлежним органима.

Документи из области интерне ревизије
Loading