ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe

Помоћник министра Милан Пашић
Помоћник министра Милан Пашић

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe прати стање, планира и спроводи мере и покреће иницијативе за решавање питања у области предшколског и основног образовања и васпитања. 

Припрема и спроводи стратегије развоја, акционих планова и других мера којима се учествује у обликовању и реализацији јавне политике у области предшколског и основног образовања и васпитања.

Израђује анализе, студије, елаборате и извештаје из области предшколског и основног образовања и васпитања и стручних основа за израду закона и подзаконских аката.

У надлежности Сектора је и организација, припрема и спровођење завршног испита на крају основног образовања.

Сектор се стара о квалитету образовања и израђује акте којим се уређује развој кључних и општих међупредметних компетенција за целоживотно учење.

Сектор прати и координира послове у вези са наставним плановима и програмима, огледним програмима, уџбеницима на српском језику и стручним усавршавањем.

Припрема критеријуме за мрежу предшколских установа и основних школа, успоставља и ажурира регистра предшколских установа и основних школа, врши оптимизацију и рационализацију установа образовања и васпитања и спроводи поступак утврђивања испуњености услова за оснивање и рад предшколских установа и основних школа.

Сектор уређује и брине о образовно-васпитном раду у иностранству, прати и подржава рад допунских школа.

Утврђује календар образовно-васпитног рада основног образовања и васпитања и акта којима се прописују евиденције и јавне исправе за предшколско и основно образовање.

Такође, Сектор координира, планира, развија, спроводи и прати активности које које обезбеђују пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у систем предшколског и основног образовања и васпитања.

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  1. Oдељење за области предшколског и основног образовања и васпитања;
  2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању.
Loading