ЋИРИЛИЦА | LATINICA

еСервиси

еСервиси

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Услуга је доступна у свим градовима и општинама у Србији. На Порталу еУправа можете проверити да ли Ваш град/општина нуди ову електронску услугу како би поднели пријаву.

Уколико сте изабрали локацију на Порталу еУправа приказаће вам се само оне предшколске установе које пружају услугу „еВртић“ на тој локацији.

Услуга електронски упис (еУпис) у основну школу доступна је на Порталу еУправа –  будућих ђака првака.

Ова електронска услуга омогућава да родитељи на једноставан начин закажу термин у жељеној основној школи за упис и тестирање детета.

Одласком у основну школу у заказаном термину родитељи завршавају све активности везане за упис, без потребе да доносе иједан папирни документ.

Термин у основној школи може да се закаже преко Портала еУправа или директним контактом са школом путем телефона или мејла.

С обриром да је систем умрежен, родитељ више не доноси извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и потврду пребивалишта, јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетно, обавезно је донети у школу лекарско уверење ако је преглед извршен пре објављивања ванредног стања 16. марта или код приватног лекара, невезано за датум.

Свака основна школа је у обавези да понуди термине за упис и тестирање за период од 1. јуна до 20. јула, а услуга еУпис ће бити доступна на Порталу од 28. маја до 10. јула. Уколико случајно жељена школа није објавила термине или су сви термини попуњени потребно је да их грађани контактирају телефоном

Портал „Моја средња школа“ је специјализовани портал за упис у средње школе.

На овом порталу родитељи и ученици на једном месту могу да добију све информације и заврше све процедуре у вези  завршног испита у основној школи и уписа у средњу школу.

Портал „Моја средња школа“ обједињује функционалности које су у претходном периоду могле бити примењене приступањем различитим веб-местима.

На порталу „Моја средња школа“ доступне су следеће функционалности:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита;
  • подношење приговора на резултате завршног испита;
  • подношење електронске листе жеља;
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу.

Да би успешно реализовао наведене функционалности родитељ/други законски заступник ученика мора да има налог на порталу МојесДневник.

Порталу „Моја средња школа“ родитељ/други законски заступник ученика може да приступи користећи креденцијале за МојесДневник или креднецијале са портала за електронску идентификацију – eID.gov.rs

Наведене електронске услуге доступне су родитељима/другим законским заступницима ученика у складу са Календаром активности везаних за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за текућу и наредну школску годину.

есДневник (скраћеница од „електронски систем Дневник“) je софтверско решење за вођење педагошке евиденције (оцене, изостанци, васпитно-дисциплинске мере, похвале, награде, итд.) и документације о ученику од стане образовне установе. есДневник је заменио папирни дневник тако да се документација у образовном систему Републике Србије сада води у електронском облику.

ЕсДневник омогућава објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. есДневник скраћује наставницима време администрације, наставник види само оцене за свој предмет и не може да упише неколико оцена одједном. Систем обезбеђује да се поштује законско ограничење да ученик не може да буде питан из више од два предмета дневно.

Коришћење есДневника утицало је на смањење броја жалби на оцене као и на број изостанака јер систем шаље аларм разредном старешини, родитељу и школи када се ученик приближи одређеном броју изостанака. Родитељима или другим законским заступницима ученика есДневник омогућава индивидуални  увид у евиденције о ученику.

Родитељи и други законски заступници ученика могу путем интернета да виде само оцене свог детета. Свим родитељима или другим законским заступницима ученика у школама које воде евиденције кроз есДневник омогућен је приступ порталу Мој есДневник, а налоге за приступ порталу издају школе.

Једиствени информациони систем просвете – ЈИСП представља основу за модернизацију управљања, доношење одлука на основу информација у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и васпитања уз рационализацију финансирања и смањење административног оптерећења свих запослених у систему образовања и васпитања. Јединствени информаациони систем обухвата интеграцију са Централним регистром обавезног социјалног осигурања, што омогућава праћење свршених ученика и студената на тржишту рада. Анаизе настале на основу података добијених из овог система допринеће креирању обазовних политика на основу потреба тржишта рада.

Јединствени информациони систем просвете успоставља и њиме управља Министарство просвете науке и технолошког развоја. Министарство обезбеђује услове за безбедност и сигурност техничке опреме и софтвера, као и потребне ресурсе за функционисање ЈИСП-а. Техничку подршку за послове Министарству пружа Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Канцеларија послове  обавља у складу са законом којима се уређује заштита података о личности и дужна је да као тајну чува све податке које сазна током обављања тих послова, осим ако је другачије прописано.

Министарство обезбеђује и техничке услове у установама за безбедан, сигуран, заштићен, аутентификован и ауторизован приступ ЈИСП-у.

У оквиру ЈИСП-а Министарство води регистре:

  • установа и акредитованих високошколских установа;
  • акредитованих студијских програма;
  • запослених у установама и високошколским установама;
  • деце, ученика, одраслих и студената

Увођење овог Јединственог информационог система просвете ЈИСП, између осталог, подразумева да сваки ученик у Србији добије свој јединствени информациони број – ЈОБ.

Једном додељен ЈОБ пратиће дете, ученика и студента кроз целокупно школовање, од предшколских установа до факултета, и користиће се у установама како би се у ЈИСП уписали законом предвиђени подаци – нпр, остварени успех, ниво образовања, шифре квалификација, језик на којем су завршени претходни нивои образовања и васпитања, установа, група, разред и одељење у који је уписан, врста и трајање програма образовања, језик на коме се изводи образовно-васпитни рад, матерњи језик, национална припадност (изјашњавање о националној припадности није обавезно), изборни програми, образовање по индивидуалном образовном плану, оцене, положени испити, похвале и награде освојене током образовања, изостанци, владање и издате јавне исправе

JOB и подаци о ученицима се користе искључиво за праћење система и нико, осим родитеља и школе, неће имати могућност увида у било који појединачни податак ученика.

Подаци ће се користити само за аутоматизовану израду извештаја о систему и у њима неће бити видљив ниједан податак о било којем поједином ученику, ни име, ни ЈМБГ.

Управо овај број омогућава да се одвоје подаци који директно идентификују ученика, попут имена и ЈМБГ, од свих осталих података који се сакупљају у ЈИСП-у, а који не могу идентификовати ученика. Овај број зато представља додатни механизам за заштиту података о личности, поред свих техничких, кадровских и организационих мера које се примењују.

Интегрисани финасијски информациони систем у просвети – ИФИСуП је веб-апликација коју користе индиректни корисника буџета Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – установе образовања и ученичког и студентског стандарда.

Корисницима веб-апликације омогућен је унос плана буџета, праћење извршења и одговарајући извештаји, док се кроз САП апликацију ажурирају шифарници, срачунава извршење буџета, омогућава извештавање на различитим нивоима и друге функционалности.

 

Loading