ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Онлајн и хибридна настава

Дигитални сегмент образовања у фокусу има само оне активности које ће допринети да ученици развију свој потенцијал у већој мери него што је у случају без примене дигиталне технологије. Другим речима, технологију не смемо да посматрамо као супститут традиционалном образовању, већ као његов комплемент.

Непосредна интеракција на релацији наставник – ученик и ученик – ученик веома је важна за развој когнитивних и социјалних вештина младих људи, а нарочито је важна за децу и млађе ученике. Стога наставник, у складу са одликама конкретног образовног окружења у коме делује и са својом професионалном аутономијом и стручношћу, доноси одлуку на који начин ће и у којој мери користити дигиталне технологије у раду са ученицима.

Технологија може да омогући наставнику да кроз организовање нових, разноврсних облика учења, наставе и оцењивања, а у складу са климом у школи, узрасним карактеристикама, развојним потребама, те са могућностима и интересовањима ученика, подигне ниво квалитета образовања, учини га релевантним, ефикасним, отвореним и доступним.

Онлајн и хибридна настава

Онлајн настава означава вид образовања који је искључиво реализован посредством дигиталних технологија и интернета.

За време онлајн наставе наставник и ученици не иду у школу.

Наставник креира подстицајно окружење за учење, води и усмерава рад ученика, а учење се реализује кроз различите активности у онлајн простору. Образовна комуникација је претежно писана.

Током онлајн наставе ученик преузима већу одговорност за своје учење, јер је омогућен висок степен флексибилности и индивидуализације у раду.

Наставник је у живом контакту са ученицима путем конференцијских
алата. Те сусрете користи за активности вишег нивоа сложености за које је ученицима потребна помоћ.

Коришћењем аналитике учења коју обезбеђује систем за управљање учењем наставник има преглед свих активности и постигнућа сваког од ученика у онлајн окружењу.

Систем за управљање учењем је специјализовани софтвер који се користи за планирање и реализацију активног наставног процеса у онлајн окружењу, у коме је обезбеђена интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа.

Квалитетан систем за управљање учењем треба да буде инсталиран на нивоу школе. Успостављањем једног система за управљање учењем школа формира централно место у коме се одвија сва наставна комуникација и учење.

Хибридна настава представља флексибилан приступ организацији наставе који подразумева комбиновање непосредног рада у школи и онлајн наставе.

За време хибридне наставе није обавезно да наставници и ученици током читавог трајања образовно-васпитног рада буду у непосредном контакту, већ се њихов удео планира у односу на дати контекст и потребе ученика.

Наставник користи платформу за онлајн учење да би продужио образовни контакт са ученицима и ван школског времена. Користи је за индивидуализацију и додатни рад са ученицима.

Ученик преузима одговорност за своје учење у оквиру школске платформе, разумејући да су садржаји и активности високо индивидуализовани и воде ка побољшању школских постигнућа.

Наставник је у живом контакту са ученицима на школским часовима. То време користи за подстицање групног рада, вршњачког учења и пружање додатне подршке ученицима, док предавања сели у онлајн простор.


Коришћењем аналитике учења коју обезбеђује систем за управљање учењем наставник има увид у индивидуалне потребе сваког од ученика и на основу њих планира рад на школском часу.

За разлику од онлајн наставе, хибридна настава се не одвија само у кризним ситуацијама.

Loading