ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Национални оквир квалификација

Избор квалификације који многи направе већ када уписују средњу школу је један од најважнијих животних избора. Већини грађана овај избор одређује каснији квалитет живота – посао којим ће се бавити, висину зараде, друштвени миље у коме ће се кретати.

Како направити прави избор?

Национални оквир квалификација Србије је систем за уређивање и класификацију квалификација. Његовим успостављањем Србија је започела системско уређивање области квалификација и направила важан корак ка повезивању света образовања и света рада.  Оквир квалификација у коме су пописане, по нивоима разврстане и детаљно описане све квалификације које се могу стећи кроз формално, неформално и информално образовање, омогућава да се прецизније евидентира квалификациона структура радне снаге и да се креирају тржишно релевантне политике у области образовања.

Листа квалификација, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања  представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања. Све квалификације са Листе сада су разврстане у Регистру Националног оквира квалификација Србије, који је јавно доступан свим грађанима Србије и сви заинтересовани сада на порталу могу да пронађу своје квалификације, али и да их упореде са сличним квалификацијама у другим европским земљама. Повезивање Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација  омогућило је да сви који се опредељују за наставак школовања негде ван земље или траже посао у иностранству виде статус своје квалификације у другим системима и сагледају могућности за даље школовање или запошљавање. 

Новина коју је донео Национални оквир квалификација је механизам за увођење квалификација у национални оквир.  За разлику од претходних деценија, када су се квалификације доносиле на захтев сектора образовања, са жељом да се образовна понуда учини разноврсном и атрактивном, сада су врата отворена свима који препознају значај увођења нових квалификација и релевантност програма на основу којих се те квалификације стичу, па се нове квалификације могу уводити на предлог представника послодаваца, цивилног сектора, синдиката, свих оних који су непосредно заинтересовани да се унапреди квалитет образовања.

Нови механизам продразумева и то да за сваку квалификацију постоји стандард – документ утврђен на националном нивоу, са детаљним описом исхода учења које је потребно достићи како би се стекла квалификација. 

Увођење стандарда квалификација отворило је могућност за увођење још једног начина за стицање квалификација – признавања претходног учења. То значи да је могуће да се знања и вештине стечене само кроз радно или животно искуство препознају и процене, и да се кроз поступак признавања претходног учења добије јавна исправа која је на тржишту рада подједнако вредна као квалификација стечена кроз формално образовање.

+4.000

КВАЛИФИКАЦИЈА

50

СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈА

Loading