ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Oдељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Важна обавештења

Одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназијама омогућавају ученицима да стичући знања из биологије и хемије по посебном програму, успешно овладају знањима и вештинама потребним за разумевање структуре, филогеније и еволуције живог света као и човековог места и његове улоге у природи.

Корисне информације

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати вештинама неопходним за:

 • анализу, интеграцију и уопштавање биолошких феномена и процеса, чак и на атипичним примерима;
 • примену стечених знања у решавању широког спектра животних ситуација;
 • критичку анализу информација и ризика одређених понашања и јасну аргументацију ставова и животних навика који служе позитивном развоју;
 • разумевање и коришћење језика биолошке струке праћење усмене и писане биолошке комуникације у медијима;
 • иницирање и учествовање у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и одрживог развоја, природе и биолошке разноврсности;
 • тимски рад и поделу улога у оквиру комплексних задатака који се једино могу реализовати кроз сарадњу различитих улога и више учесника, тако да сваки ученик развија личну одговорност према обавезама;
 • представљање, читање и тумачење података користећи текст, бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме, коришћење различите извора информација и података (библиотеке, медије, интернет, личну комуникацију, итд.) и критичко разматрање;
 • eфикасно проналажање, селекцију и интеграцију релевантних информација из различитих извора;
 • поређење различитих извора и начина добијања података, процена њихове поузданости и препознавање могућих узрока грешке;
 • коришћење информационих технологија за чување, презентацију и основну обраду података.

Специфичност Плана наставе и учења за гимназије за одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију је повећан фонд наставе часова биологије и хемије у односу на остале смерове гимназије. Настава биологије и хемије заступљена је са по четири часа недељно, односно са три часа теоријске наставе и једним часом лабораторијских вежби. Током четворогодишњег школовања на овом специјализованом смеру, ученици ће похађати и 214 часова наставе предмета Примењене науке  распоређених као 144 часа теорије и 70 часова вежби. Профилисаност специјализованог смера осмишљена је са циљем да се код ученика развије истраживачки однос према окружењу кроз експериментални рад.    

Предност школовања у специјализованом одељењу (20 ученика укупно) је реализација наставе у групи до 20 ученика  на часовима теорије и групи до 10 ученика на часовима лабораторијских вежби. Стручан наставни кадар и добра опремљеност гимназија наставним средствима омогућава извођење демонстрационих огледа тако да ученици  спонтано прате токове посматраних појава, односно да непосредно учествују у реализацији огледа, описују појаву коју посматрају или демонстрирају, што доприноси развоју кључних, предметних и међупредметних компетенција код ученика, неопходних за успешан наставак школовања на високошколским установама.

Програм подстиче одговорност за очување животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Стечена знања применљива су у свакодневном животу при побољшању сопственог здравља и одабиру животног стила, омогућавају учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). Изучавањем пажљиво бираних садржаја предмета који су у плану овог специјализованог смера, ученици развијају способност критичког мишљења, формирају научни поглед на свет, разумеју сличности и разлике између различитих научних приступа и развијају трајно интересовање за биолошке и хемијске феномене, стичу умеће да анализирају, интегришу и уопштавају процесе, да разумеју технолошке промене које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију, а које побољшавају квалитет свакодневног живота.

Развијање научне писмености и вештина за лабораторијски рад, истраживање својстава супстанци и  праћење  хемијских и биолошких промена  омогућиће ученицима да буду врло успешни студенти медицине, стоматологије, ветерине, пољопривреде, фармације, хемије, билогије, физичке хемије или технологије.

На часовима Биологије рад ученика је усмерен на пројектну наставу – ученици израђују  биолошке цртеже и рачунске задатке из генетике, изводе занимљиве експерименте током  часова лабораторијских вежби  и  посећују часове вежби на Биолошком факултету.

На часовима Хемије ученици су највише ангажовани на лабораторијском раду, при изради  рачунских задатака и пројектној настави.

Изучавајући предмет Примењене науке ученици овладавају основама биотехнологије, зелене технологије у савременој науци и оспособљавају се да препознају и објасне примену исте у свакодневном животу и науци.

Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за биологију и хемију у школској 2024/2025. години су:

 • Пета београдска гимназија, Београд
 • Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
 • Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
 • Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
 • Осма београдска гимназија, Београд
 • Митровачка гимназија, Сремска Митровица

За упис у одељењa која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из биологије или тест из хемије, а уколико желе, могу радити и оба теста.

Кaндидaт мoжe дa oствaри нajвишe пo 240 бoдoвa нa свaкoм тeсту.

Кандидат је пoлoжиo приjeмни испит уколико je oствaриo нajмaњe 120 бoдoвa нa тeсту из биологије, или нajмaњe 120 бoдoвa нa тeсту из хемије.

Aкo je кaндидaт пoлaгao oбa тeстa, рaчунa сe сaмo бoљи рeзултaт. Aкo je кaндидaт пoлaгao oбa тeстa и нa свaкoм oсвojиo исти брoj бoдoвa, бoдуje сe рeзултaт oствaрeн сaмo нa jeднoм тeсту.

Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, а ученици за припрему могу користити следеће уџбенике:

 • Биологија за 5, 6, 7. и 8. разред
 • Хемија за 7. и 8. разред
 • Збирка задатака из хемије за 7. и 8. разред
 • Практикум из хемије за 7. и 8. разред.

У наставку можете преузети тестове и решење тестова из биологије и хемије из предходних година:


Loading