ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Специјализована одељења за ученике са посебним способностима за математику

Важна обавештења

Потреба продубљивања математичког образовања у оквиру општег, гимназијског образовања, уочена је пре више од 50 година, када су и формирана прва одељења за ученике посебно талентоване за математику.

Као што је и истакао један од зачетника ове идеје, професор Војин Дајовић:

Јасно је да је приликом структурирања садржаја општег образовања требало (и треба) имати у виду цео један спектар науке, културе и специфичности друштвеног развоја, а у том спектру све значајније место заузимају фундаменталне науке; …притом се математика све више користи у другим наукама, тако да се с правом могло и може говорити о математизацији наука. Самим тим, математичко образовање не може остати по страни од развитка савремене науке и технолошке револуције било којег степена, која је настала и развија се у првом реду благодарећи коришћењу компјутера у науци, техници, економији, привреди, организовању производње, здравству итд. а тиме и математичко образовање добија још једну нову димензију.“

 

Корисне информације

Специфичност  Плана наставе и учења за гимназије за ученике са посебним способностима за математику је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1152 часа из математичких предмета (анализе са алгебром, геометрије, линеарне алгебре и аналитичке геометрије, вероватноће и математичке статистике и  нумеричке математике),  што је много више него у осталим гимназијским смеровима.

Поред тога, имаће и 790 часова рачунарске групе предмета (рачунарство и информатика и програмирање и програмски језици), од којих су 358 часова посвећени вежбама које ученици раде у мањим групама. Такође у току четири године ученици ће имати и  539 часова физике, од којих су 54 часа посвећена лабораторијским вежбама, које ученици реализују у мањим групама.

Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на сродним факултетима (Електротехнички факултети, Математички, Физички, Машински, Грађевински, Факултет организационих наука…) на којима се изучава математика, информатика, инжењерске науке, природне науке. При томе, не само да се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из сасвим других области, већ им се знатно повећава ефикасност студирања и на овим факултетима.

Предност школовања у овим специјализованим одељењима је:

 • у томе што је број ученика у одељењу ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима;
 • што се посебна пажња посвећује одабиру наставног кадра, уз уважавања основног принципа да је „талентованом ученику неопходан надарени професор“ (велики број професора који реализују наставу су доктори наука);
 • реализација двосмерне сарадње са универзитетом и одговарајућим институтима (професори са факултета и института реализују наставу у овим одељењима, а с друге стране, поједине наставне активности се реализују у лабораторијама факултета и института);
 • посебан план и програм наставе и учења кроз који се настава математике, информатике и физике изводи на изузетно високом нивоу и то кроз различите облике наставе, од класичних до савремених, укључујући и менторску наставу;
 • тежња да се код ученика развија активан однос према знању, повезивању различитих предмета и садржаја, да се стимулише критички и стваралачки дух, да се истичу високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности;

На часовима Математике највише простора посвећује се раду на развијању логичко-комбинаторног размишљања и алгоритамском решавању проблема, продубљавању знања из геометрије и алгебре, као и стицању основних знања о алгебарским структурама, непрекидности, конвергенцији, диференцијалном и интегралном рачуну, линеарним просторима, вероватноћи и статистици.

Изучавајући предмет Анализа са алгебром ученици ће овладати основама математичке анализе, алгебре, теорије скупова и теорије бројева, при чему ће стећи комптенције за схватање законитости и решавање разних проблема из области математике и природних наука и припремити се за наставак образовања и оспособити се да препознају и објасне разне појаве у природи и друштву, развијајући истраживачки дух и преносе идеје из једне у другу област математике.

Изучавање предмета Геометрија допринеће унапређивању и развоју дедуктивног и индуктивног размишљања, као и развоју менталних способности и свестрнијем погледу на свет.

Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за математику у школској 2024/2025. години су:

 • Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента, на мађарском језику
 • Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
 • Математичка гимназија, Београд
 • Прва крагујевачка гимназија Крагујевац
 • Ваљевска гимназија, Ваљево
 • Гимназија, Краљево
 • Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш

За упис у одељењa која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за математику, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из математике. Тест се полаже у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

У наставку можете преузети тестове и решењa тестова из математике, из предходних година, који садрже задатке из математике са напредног нивоа:

Loading