ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Основно образовање одраслих

Више информација:

Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735 

Senior woman studying at an adult education class

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих.

ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.

Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке.

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање одраслих.

Школски тим који реализује програм основног образовања одраслих чине,  наставници, стручни сарадници, директор и андрагошки асистент, који су посебно обучени кроз обавезни програм обуке за остваривање програма основног образовања одраслих.

Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана.

У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих.

Подршка наставницима у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и обуку (дидактичко методичка упуства за наставнике и водиче и материјале за учење и подучавање за наставнике и  полазнике). 

Реализација основног образовања одраслис спроводи се и у Васпитно-поправним установама (ВПУ) и Kазнено-поправним заводима (КПЗ).

Материјали за наставнике и полазнике

65

ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМЕ ЗА ОДРАСЛЕ

24.095

ОДРАСЛИХ ЗАВРШИЛО ОСНОВНУ ШКОЛУ       2018-2021. 

Loading