ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Средње образовање одраслих

Више информација:

Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735

Средње образовање одраслих остварује се у складу са посебним програмима за образовање одраслих у двогодишњем и трогодишњем трајању, програмима стручног оспособљавања, специјалистичког, односно мајсторског образовања, програмима обуке и другим програмима за образовање одраслих који се остварују у средњој школи, односно средњој школи за образовање одраслих.

Школа у току године врши упис кандидата ради стицања специјалистичког, односно мајсторског образовања, стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и обуке, уз сагласност Министарства.

Врсте средњег образовања одраслих

У средњу стручну школу ради стицања специјализације може да се упише кандидат који има завршену одговарајућу школу и има најмање две године радног искуства.

Специјалистичко образовање траје једну или две године.

По завршетку програма специјалистичког, односно мајсторског образовања полаже се испит на којем се проверавају вештине и знања потребне за обављање занимања за које се кандидат пријавио. Програм мајсторског испита доноси министар на предлог Савета за стручно образовање. Након положеног испита кандидату се издаје јавна исправа која то потврђује.

Особе, старије од 17 година, које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање, имају право да наставе школовање у истом трајању.

Да би завршили започето образовање, ванредни ученици се уписују до 31. августа. Ученику се признају сви раније завршени разреди, а решењем које доноси директор школе, одређују се допунски ипити које полазник мора да положи.

Након што положи све испите из допунских предмета, ученик полаже разредни испит. На тај начин стиче право да упише следећи разред у статусу ванредног ученика.

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради преквалификације или доквалификације.

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили, без обзира на подручје рада.

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Ванредан полазник првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете.

86

СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

1.596

ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА ЗАВРШИЛО СРЕДЊУ ШКОЛУ 2018-2021.

Loading