ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Средње стручно образовање

Важна обавештења

Стручно образовање представља значајан сегмент средњег образовања у Републици Србији. Више од 70% свих ученика средњих школа похађа неки од програма стручног образовања. Ови програми могу трајати три или четири године. Тренутно је у нашим школама у примени више од 200 различитих програма наставе и учења стручног образовања.

Основни циљ стручног образовања је оспособљавање младих да на професионалан и одговоран начин одговоре потребама тржишта рада и друштва у целини али и да задовоље своје личне потребе и амбиције и остваре личну срећу.

Програми наставе и учења су израђени на основу стандарда квалификације, чиме се обезбеђује да буду у складу са савременим захтевима света рада и омогуће брз и једноставан прелаз од школе до посла за оне који то желе.

Систем стручног образовања је отворен и ка даљем образовању. Постоји  могућност да се након полагања завршног испита или стручне матуре, којима се завршава средње стручно образовање, настави образовање на високошколским установама. Значајан део популације ученика стручних школа веома успешно наствља своје школовање на бројним високим школама или факултетима.

Структура стручног образовања усклађена је са структуром у свету рада тако да су програми наставе и учења (образовни профили), разврстани у неко од 14 подручја рада. Подручја рада која чине наш систем стручног образовања су: Економија, право и администрација, Машинство и обрада метала, Електротехника, Саобраћај, Трговина, угоститељство и  туризам, Здравство и социјална заштита, Пољопривреда, производња и прерада хране, Шумарство и обрада дрвета, Текстилство и кожарство, Гедодезија и грађевинарстви, Геологија рударсво и металургија, Хемија, неметали и графичарство, Култура, уметност и јавно информисање и Личне услуге.

Систем стручног образовања у Републици Србији успешно прати принципе на којима се овај сегмент образовања развија у Европи. Наше школе, појединци као и представници институција активни су чланови бројних радних група на којима се  креирају правци даљег развоја стручног образовању у заједничком европском простору. Најновија европска иницијатива, којој је Република Србија недавно приступила, односи се на имплементацију Европског оквира за осигурање квалитета стручног образовања (ЕQAVET). Основана је Национална референтна тачка за квалитет стручног образовања чиме је и Србија, као једна од ретких земаља ван ЕУ, постала део ЕQAVET мреже.

Све што је наведено, као и низ других индикатора који говоре о континуираном развоју наших стручних школа, указује да је упис у стручно образовање добар и перспективан избор.

Loading