ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ликовне школе

Важна обавештења

Уметничке школе ликовне области су специјализоване за образовање младих талената у области ликовне, примењене уметности и дизајна. Мисија ових уметничких школа је образовање кадрова који ће одговорити потребама и захтевима за естетизацијом свих сегмената савременог друштва, чување културног наслеђа и традиционалних ликовних техника, али и праћење нових технологија и трендова.

Ученици кроз своје образовање развијају креативност и иновативност путем специфично организоване наставе прилагођене индивидуалним карактеристикама ученика. Однос наставника и ученика у образовном процесу као и начин оцењивања су усмерени на развој способности комуникације, изношења и аргументоване одбране ставова као и естетске процене радова. Развијање и унапређење наставног процеса ученицима омогућава да на најбољи начин реализују свој креативни потенцијал.

Применом индивидуалних метода учења уз коришћење савремених наставних техника и техничко-технолошких средстава иде се ка томе да сваки ученик изађе из школе са квалитетним и функционалним знањем.

Специфичност образовања у области ликовне уметности не подразумева само изучавање и усавршавање вештина ликовног изражавања кроз одређене медије и технике, већ се ученици образују и васпитавају као будући креатори естетских стандарда у уметности и култури.

Кроз образовне програме ученици упознају традицију као и савремене токове у овим областима и друштву у целини. Акценат је на креативном мишљењу и истраживању које је основа стваралачког рада кроз традиционалне и савремене медије.

Корисне информације

Предности школовања и образовања у средњим школама ликовне области:

 • оспособљавање ученика за самостални рад и стваралаштво;
 • проширивање знања кроз гостујућа предавања истакнутих стваралаца у области ликовних и примењених уметности и дизајна;
 • школе мотивишу ученике за учешће на домаћим и међународним такмичењима, конкурсима и изложбама;
 • проходност на уметничке факултете у земљи и иностранству;
 • захваљујући општем образовању стеченом у уметничким школама ученици имају проходност и на друге факултете.

Специфичности Планова наставе и учења у средњим уметничким школама ликовне области су:

 • програми стручних уметничких предмета реализују се тако што се одељења деле на групе;
 • часови у низу у школама ликовне области представљају стандард којим се реализује редовна настава стручних предмета, а блок настава представља проширење фонда часова одређене наставне теме у оквиру предмета;
 • програм стручних предмета се реализује кроз различите видове образовног рада, а обухвата рад на пројектним задацима (у школи), очигледну наставукроз посете музејима, галеријама и другим институцијама културе и уметности као и производним организацијама;
 • настава на стручним – уметничким предметима се реализује применом менторског рада са сваким учеником кроз индивидуалне коректуре током свих фаза ученичких активности у реализацији задатака;
 • обрада наставних јединица кроз већи број часова /нпр. 20 – 40/ индивидуалног рада;
 • стручни предмети у области дизајна подразумевају мултидисциплинарни приступ у реализацији идеје и њене материјализације;

 

Предности школовања и образовања у средњим школама ликовне области:

 • оспособљавање ученика за самостални рад и стваралаштво;
 • проширивање знања кроз гостујућа предавања истакнутих стваралаца у области ликовних и примењених уметности и дизајна;
 • школе мотивишу ученике за учешће на домаћим и међународним такмичењима, конкурсима и изложбама;
 • проходност на уметничке факултете у земљи и иностранству;
 • захваљујући општем образовању стеченом у уметничким школама ученици имају проходност и на друге факултете.

Информације о плановима и програмима наставе и учења, као и специфичности одређене музичке школе (одсеци, главни инструменти, јавни часови, концерти, такмичарски успеси, итд.) можете добити контактирајући школу.

Техничар дизајна амбалаже

Процес образовања на овом образовном профилу заснива се на јединству ликовно-естетских и технолошких фактора. Одвија се кроз две групе предмета, опште стручне и уже стручне. Сви предмети имају за циљ да код ученика развију смисао за визуелно запажање, развију способност анализе елемената ликовног изражавања, као и смисао за површинско и пластично обликовање. Феномени дводимензионалног и тродимензионалног, ликовног и техничког чине јединство у дизајну амбалаже.

Ова искуства су сублимирана у главном предмету – Обликовање амбалаже, кроз конкретне задатаке, развијајући код ученика способност аплицирања дводимензионалног графичког дизајна на тродимензионалну форму, мануелно и уз коришћење софтверских апликација. Стичу се основна знања за бављење различитим облицима графичког дизајна, кроз развој креативне способности из области класичног графичког дизајна, развијајући их даље у пољу просторне графике.

Ученици се упознају са ликовнографичким обликовањем и дизајном форми, од различитих дводимензионалних и тродимензионалних форми, до амбалажа за одређене типове производа. Динамика пројектних задатака пружа основно знање о функционисању графичких елемената знака, типографије, фотографије и илустрације у тродимензионалној целини попут визуелног идентитета неког производа или линије производа. Стичу се способности за реализацију пројеката кроз све фазе рада од идејних скица, преко разраде до финалног решења и израде макете, као и способност самосталног решавања проблема визуелне комуникације кроз креативни иновативан процес.

Развија се култура комуникације кроз међусобне дијалоге и критике, као и упућеност на значај дискусија и утицај историјских и савремених токова на дизајн у духу времена.

Имајући у виду неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој професионалне каријере, лакшег запошљавања, ученици ће бити оспособљени да разумеју и савладају комплексну теорију елемената и принципа графичког дизајна, фотографије, илустрације, типографије и осталих форми визуелних уметности, које ће обједињене потом успешно примењивати у пракси.

Техничар дизајна графикe

Процес образовања на образовном профилу Дизајнер графике, заснива се на      основном постулату да је графички дизајн стваралачка делатност која има за циљ, да ликовно-графичким изражавањем, уз одговарајућа техничко-технолошка средства, оствари квалитет савремене визуелне комуникације.

Графички дизајн је спој примењене уметности и планирања пласмана идеје кроз употребу визуелног и текстуалног садржаја. Улога графичког дизајна је интердисциплинарна а може бити и информативна, комерцијална или едукативна.

Настава се одвија на опште  стручним и уже стручним предметима, где изучавајући  фотографију, илустрацију, типографију, калиграфију и технологију штампе, ученици формирају и развијају смисао за визуелно опажање, креативно стваралаштво, способност аналитичког приступа елементима ликовног изражавања  и технолошке могућности штампе, што сублимирају у решењима својих пројеката.

Поред дводимензионалних решења која се односе на штампане медије, часописе, књиге, плакате, обликовање графике се бави и тродимензионалним решењима- просторном графиком. Функција графичког дизајна је да даје форму и облик информацијама.

Индивидуалном наставом на стручним предметима прати се креативни процес реализације задатака и способност ученика да самостално решавају проблеме кроз све фазе рада, од идејних скица, преко разраде до практичне реализације финалног решења. Ученици се оспособљавају да креирају своја идејна решења користићи традиционалне ликовне технике, као и графичке програме и ИКТ алате.

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

На овом образовном профилу ученици поступно развијају ликовно естетски смисао, пројектантску зрелост, уче тродимензионалност и просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевима функције и ергономије. Радећи на конкретним задацима, од једноставних ка сложенијим, они упознају цео процес обликовања од идеје преко техничке документације и пројекта, до реализације модела или макете.

У процесу образовања код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима, развијаијући самосталне креативне могућности код сваког ученика посебно. Ученици стичу и знања из области техничких дисциплина, оспособљавајући се за израду техничких елабората, пројектне документације, конструкције и разраде детаља.

У радионицама школа реализују се модели, где се ученици укључују у практичан рад, упознају са технологијом обраде материјала и другим постуупцима завршне обраде модела. На тај начин ученици се оспособљавају да самостално раде на практичној реализацији задатка. У 3. и 4. години школовања ученици обједињују претходно стечена знања из стручних предмета и тиме остварују синтезу ликовно-естетских, техничих и технолошких вредности у обликовању индустријских производа за широку потрошњу.

Техничар дизајна текстила

 Традиционално наслеђе, савремена достигнућа у области уметности текстила, савременог и сценског костима,  различите технологије производње и савремена кретања у уметности чине основу овог образовног програма.

У току школовања ученици се поступно уводе у сложеност и вишеслојност обликовања уникатног и индустријског текстила комбиновањем вештина ткања, штампања и сликања текстила са израдом идејних решења за тканине и одећу.

Кроз пројектне и експерименталне задатке, индивидуални истраживачки рад и радионице, ученици повезују знања и вештине свих стручних предмета пролазећи пут од идејних скица до реализације у материјалу.

Поред ликовно – естетског површинског и просторног обликовања, они паралелно стичу техничка и технолошка знања из тканог и штампаног текстила и примене софтверских апликација у дизајну текстила и костима и његовој презентацији.

Основни циљ школског програма је оспособљавање ученика за самостални креативни рад у области дизајна текстила и костима, као и стварање адекватне основе за наставак студија у области примењене и ликовне уметности и културе.

Ликовни техничар

Садржај наставног програма на образовном профилу Ликовни техничар омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина из подручја визуелних уметности, овладавање ликовним језиком и техникама и развијање ликовног идентитета ученика.

Овај концепт образовања намењен је ученицима који имају потребу да се ликовно изразе и надограде своју даровитост, овладају ликовним језиком и техникама, усвоје знања и вештине из подручја визуелних уметности.

Базу наставног програма чине ликовне дисциплине: цртање, сликање, вајање и графика, употпуњен садржајима предмета основе технологије и конзервације, зидне технике, фотографија, рачунарска графика и фотографија.

Кроз практичне индивидуалне задатке, ученици се оспособљавају за креирање и извођење радова из области цртања, штафелајног и зидног сликања, вајања, графике, фотографије, рачунарске графике и мултимедија, кроз целовит процес од истраживања, развијања идеје, преко разраде пројекта до реализације.

Од једноставних задатака чији је циљ упознавање са елементима ликовне форме, изоштравање перцепције, способности репродуковања и коришћења ликовног језика, преко овладавања техничко технолошким знањима у разнородним класичним и савременим медијима визуелног изражавања, до задатака у којима се стечена знања комплексно повезују у ликовни став и особени израз сваког ученика, ученици поступно пролазе пут потраге за ликовним идентитетом и естетским ставом.

Конзерватор културних добара – препаратор зидног и штафелајног сликарства

Конзервација зидне и штафелајне слике подразумева бригу о овим предметима културне баштине и захтева познавање сликарских техника, технологије материјала, конзервирања и рестаурирања, поступака који одлажу њихово пропадање, уз неопходна знања и вештине верног копирања оригинала, са циљем да се експонату врати првобитан, изворни изглед.

Садржај наставног програма образовног профила Конзерватор културних добара – препаратор зидног и штафелајног сликарства омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина из области ликовних уметности и конзервације, овладавање ликовним техникама, превентивним и интервентним конзерваторским поступцима на зидној и штафелајној слици, као и развијање ликовног идентитета ученика.

Овај концепт образовања намењен је ученицима који имају потребу да се ликовно изражавају, да овладају ликовним језиком и техникама, а знањем и вештинама допринесу очувању културног наслеђа и уметничке баштине. Конзерваторске активности укључују проверу стања зидне и штафелајне слике, израду документације, рад на самом предмету културне баштине и његову заштиту.

Кроз практичне индивидуалне задатке чији је циљ упознавање са сликарским техникама, изоштравање перцепције, способности репродуковања, преко овладавања техничко-технолошким знањима у разноврсним класичним и савременим медијима ликовног изражавања, до задатака у којима се стечена знања комплексно повезују са циљем да се експонату врати првобитни изглед, а истовремено сачува интегритет дела, ученици се оспособљавају за самостално извођење конзерваторских поступака на зидној и штафелајној слици (слике на платну, дасци и зиду). Конзерватори су чувари културног наслеђа и уметничке баштине и значај њиховог рада је немерљив.

Истовремено, ученици се оспособљавају и за креирање радова из области цртања и сликања и развијају сопствени ликовни идентитет.

Аранжер  

На образовном профилу Аранжер ученици се оспособљавају за практично и естетско аранжирање, уметничко обликовање рекламно-продајних простора, дизајнирање изложбених и продајних предмета и савладавање елемената сценографије.

Циљ наставног програма је стицање кључних и стручних компетенција за обављање послова аранжирања. Савладавањем програма ученици су оспособљени да комуницирају са клијентом и сарадницима у складу са правилима пословне комуникације, анализирају потребе и захтеве клијента (тржишта), осмишљавају и презентују идејно решење аранжирања изложбеног, продајног или приватног простора, осмишљавају маркетинг-реквизите, постаменте и декоративне елементе потребне за реализацију аранжирања; анализирају и планирају активности у процесу аранжирања; врше процену трошкова реализације аранжирања; врше набавку опреме за рад; врше контролу рада тима за реализацију процеса аранжирања; припремају радни простор; спроводе поступке и мере за заштиту на раду, заштиту здравља и околине.

Кроз опште стручне предмете (Цртање и сликање, Вајање, Теорија форме, Калиграфија, Нацртна геометрија) и уже стручне предмете (Практичан рад, Материјали и технике), ученици се оспособљавају да промишљају и креирају простор по естетским критеријумима, у складу са захтевима клијената.

Ученици развијају мануелне вештине, прецизност, одговорност, систематичност, аналитичко и логичко расуђивање. Подстичу се на стваралаштво  и иновативност у пројектима који имају културну, друштвену или финансијску вредност.

У духу времена,  када интернет продаја постаје све заступљенији начин трговине, задаци се прилагођавају и просторном формату дигиталних медија.

Услове, термине и остале релевантне информације које се тичу пријемног испита за школе ликовне области објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у „Конкурсу за упис ученика у средње школе“ (издавач Просветни преглед).

Пријемни испит за школе ликовне области реализује се три дана по четири школска часа (180 минута), а подразумева проверу вештина и способности кандидата у области цртања, сликања и вајања.

Приликом приступања полагању испита, препоручује се да кандидати дођу 15 минута пре одређеног времена за испит. Током сва три дана испита кандидати су у обавези да имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом. На испиту је забрањено коришћење мобилних телефона.

Потребан материјал који Школа обезбеђује за пријемни испит је:

 • папир за цртање;
 • папир за сликање;
 • глина за вајање (око 1000 г).

Потребан материјал за испит који кандидати сами доносе за:

 • Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање;
 • Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака

(нису дозвољене акрилне,  јајчане и сл. боје),четкице, палета, посуда за воду;

 • Вајање: вајарске шпахтле.

Радове са пријемног испита није могуће преузети.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова за сваку област (цртање, сликање и вајање) која се проверава на  пријемном испиту, односно укупно 480 бодова.

 • Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција – 40 бодова, пропорција и карактер облика – 40 бодова, квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.
 • Критеријуми за оцењивање сликању су: композиција – 40 бодова, осећај за боју – 40 бодова, локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.
 • Критеријуми за оцењивање вајања су: композиција – 40 бодова, осећај за облик – 40 бодова, структурална вредност – 40 бодова, и тактилност – 40 бодова.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих делова пријемног испита.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области односно за образовни профилу области уметности оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају кандидати:

 

 • носиоци дипломе „Вук Караџић“
 • кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета.
 • кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту.
 • кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

 • Школа за дизајн, Београд
 • Школа за дизајн „Богдан Шупут ”, Нови Сад
 • Уметничка школа, Ниш
 • Уметничка школа, Ужице
 • Уметничка школа, Краљево
 • Школа примењених уметности, Шабац
 • ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – школа за машинство и уметничке занате, Београд
 • Техничка школа „ДРВО АРТ”, Београд
 • Политехничка школа, Суботица
 • Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар
 • Школа за текстил и дизајн, Лесковац
 • Машинско – саобраћајна школа, Чачак
 • Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи”, Сента
 • Средња стручна школа, Крагујевац
 • Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац
student girl with easel painting at art school
Loading