ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за финансије

preview_24092021 ministarstvo1577 - Copy

Помоћник министра Срђан Брајовић

Сектор за финансије припрема предлог финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређену буџетску годину и предлог приоритетних области финансирања, по програмској методологији за све нивое образовања и науке.

Сектор обрађује и уноси податаке везане за циклично финансијско планирање потрошње у свим сегментима образовања и науке, врши оперативно планирање финансијских средстава и припрему финансијске документације за реализацију исплата и обавља финансијско-материјалне послове за програмске активности Министарства.

Сектор врши финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику.

Сектор за финансије израђује књиговодствене извештаје и билансе књижења веродостојних књиговодствених исправа и билансирање књиговодствених промена. Осим тога, води евиденцију о реализованим финансијским трансакцијама са трезором и индиректним корисницима буџета и ради анализу завршних рачуна индиректних корисника.

Сектор прикупља, обједињује и обрађује податке о остваривању права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања).

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  1. Одсек за припрему програмског буџета
  2. Одељење за извршење програмског буџета
  3. Одсек за буџетско рачуноводство
  4. Одељење за обављање финансијско материјалних послова
  5. Група за јавне набавке
  6. Група за финансијско управљање и контролу

 

Loading