ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за ученике и студенте ромске националности

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

Мирослав Лукић

Телефон: 011/ 2403-547 и  011/3806-914 (од 10-12 часова)

Email: studenti@prosveta.gov.rs

Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.

Поред афирмативних мера уписа у предшколске установе, основну и средњу школу и високошколске установе, Министарство просвете, у континуиитету наставља са мерама подршке ромској заједници кроз стипендирање.

Циљ ове мере је повећан обухват ромске деце системом образовања и васпитања и смањење одустајања од образовања спречавањем његовог раног напуштања.

У циљу подршке Министарство у последњих 5 година, у оквиру општег конкурса за ученичке и студентске стипендије и кредите, расписује упућује припадницима ромске националне мањине позив за стипендирање.

Како до ученичке стипендије

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије и који стално постижу најмање врло добар успех у учењу (3,50), изузев ученика без родитељског старања, ученика припадника ромске националне мањине и ученика са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број ученичких стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању  (Образац бр. 2);
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4);
 • два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (Образац бр. 5);
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичке стипендије за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању,
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Образац бр. 4)
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте  (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава средња школа у коју је ученик уписан
 • Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља или старатеља ученика, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и  документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. ученици са инвалидитетом –мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 6. ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 7. избеглице и расељени ученици – потврду да има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и
 8. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко школе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу  ученичке стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 • уписаног разреда средње школе

2. социјално-економског статуса породице и

3. припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.       

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова) и
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова, 
 • за II разред – 0,50 бодова,
 • за III разред  – 0,60 бодова,
 • за IV разред – 1,00 бод.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године, и то:

1.  до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,30 бодова,

2. од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,15 бодова и

3. више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2023. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса), достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта,  одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.   

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичке стипендије.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Школа,  у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак ученика који су поднели приговоре и доставља га са документацијом  Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до  деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе кандидата.

На основу одлуке министра о додели  ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

 

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у 10 једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

                       

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2023/2024.     

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину преко матичне школе добија образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ КРЕДИТА (Образац 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024, уз подношење штампаних података са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља.

 

Како до ученичког кредита

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких кредита, у складу са законом, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Дефицитарна занимања из става 1. ове тачке Конкурса, за ученике од I до III разреда средње школе, утврђена су у листи, односно прегледу дефицитарних занимања, према подацима Националне службе за запошљавање. 

                       

Ученици из  осетљивих друштвених група   

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходним разредима (Образац бр. 2),
 • закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем, два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног
 • УГОВОРА о ученичком кредиту (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родителе или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху ученика и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази – Образац бр. 2 и Образац бр. la морају бити оверени од стране средње школе у коју је ученик уписан.

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родители нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником. Ученици из осетљивих друштвених трупа пријављују се на конкурс под условом да су ученици средтьих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буцета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буцету Републике Србије за одговарајућу годину

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редосдед пријављених ученика за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, и то:

 1. општег успеха у VIII разреду основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 2. уписаног разреда средње школе,
 3. заклученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем и
 4. припадности осетљивој друштвеној групи.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у VIII разреду основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,
 • за II разред – 0,50 бодова и
 • за III разред – 0,60 бодова,
 1. закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама које се вреднују за добијање ученичког кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко  текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у десет (10) једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2023/2024.     

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину преко матичне школе добија образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ КРЕДИТА (Образац 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024, уз подношење штампаних података са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља.

 

5.419

СТИПЕНДИЈА ЗА РОМСКЕ УЧЕНИКЕ ДОДЕЉЕНО У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА 

Loading