ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за ученике и студенте ромске националности

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

Мирослав Лукић

Телефон: 011/ 2403-547 и  011/3806-914 (од 10-12 часова)

Email: studenti@prosveta.gov.rs

Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.

Поред афирмативних мера уписа у предшколске установе, основну и средњу школу и високошколске установе, Министарство просвете, у континуиитету наставља са мерама подршке ромској заједници кроз стипендирање.

Циљ ове мере је повећан обухват ромске деце системом образовања и васпитања и смањење одустајања од образовања спречавањем његовог раног напуштања.

У циљу подршке Министарство у последњих 5 година, у оквиру општег конкурса за ученичке и студентске стипендије и кредите, расписује упућује припадницима ромске националне мањине позив за стипендирање.

Како до ученичке стипендије

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије и који стално постижу најмање врло добар успех у учењу (3,50), изузев ученика без родитељског старања, ученика припадника ромске националне мањине и ученика са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број ученичких стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању  (Образац бр. 2);
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4);
 • два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (Образац бр. 5);
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичке стипендије за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању,
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Образац бр. 4)
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте  (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава средња школа у коју је ученик уписан
 • Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља или старатеља ученика, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и  документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. ученици са инвалидитетом –мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 6. ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 7. избеглице и расељени ученици – потврду да има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и
 8. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко школе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу  ученичке стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 • уписаног разреда средње школе

2. социјално-економског статуса породице и

3. припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.       

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова) и
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова, 
 • за II разред – 0,50 бодова,
 • за III разред  – 0,60 бодова,
 • за IV разред – 1,00 бод.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године, и то:

1.  до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,30 бодова,

2. од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,15 бодова и

3. више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2023. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса), достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта,  одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.   

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичке стипендије.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Школа,  у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак ученика који су поднели приговоре и доставља га са документацијом  Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до  деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе кандидата.

На основу одлуке министра о додели  ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

 

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у 10 једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

                       

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2023/2024.     

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину преко матичне школе добија образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ КРЕДИТА (Образац 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024, уз подношење штампаних података са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља.

 

Како до ученичког кредита

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких кредита, у складу са законом, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Дефицитарна занимања из става 1. ове тачке Конкурса, за ученике од I до III разреда средње школе, утврђена су у листи, односно прегледу дефицитарних занимања, према подацима Националне службе за запошљавање. 

                       

Ученици из  осетљивих друштвених група   

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходним разредима (Образац бр. 2),
 • закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем, два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног
 • УГОВОРА о ученичком кредиту (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родителе или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху ученика и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази – Образац бр. 2 и Образац бр. la морају бити оверени од стране средње школе у коју је ученик уписан.

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родители нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником. Ученици из осетљивих друштвених трупа пријављују се на конкурс под условом да су ученици средтьих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буцета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буцету Републике Србије за одговарајућу годину

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редосдед пријављених ученика за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, и то:

 1. општег успеха у VIII разреду основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 2. уписаног разреда средње школе,
 3. заклученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем и
 4. припадности осетљивој друштвеној групи.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у VIII разреду основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,
 • за II разред – 0,50 бодова и
 • за III разред – 0,60 бодова,
 1. закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама које се вреднују за добијање ученичког кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко  текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у десет (10) једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2023/2024.     

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину преко матичне школе добија образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ КРЕДИТА (Образац 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024, уз подношење штампаних података са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља.

 

Како до студентске стипендије

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ни једну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Студенти из осетљивих друштвених група

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања, од друге године студија, уколико нису губили годину током студија, без обзира на просечну оцену и ЕСПБ бодове.

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

Студент, основних студија, приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2),
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2022/2023. годину, приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Студент, на студијама другог или трећег степена, приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2),
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а), уколико до сада није користио студентску стипендију,
 • фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и мастер студијама,
 • доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) којом се потврђује да није у радном односу и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;
 • доказ да није у радном односу – издаје надлежни орган за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

1. студенти без родитељско старања- потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
4. студенти са инвалидитетом и студенти са хроничним болестима – потврду удружења студената са хендикепом, потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
5. студенти са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља
6. студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
7. избеглице и расељени студенти – потврду да студент има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и
8. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 31. октобра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених студената за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању и
 2. ефикасности студирања.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 9 до10 бодова).

Ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је студент уписан, и то:

 1. за студенте који остваре 60 ЕСПБ – 3,50 бодова,
 2. за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 4,00 бода,
 3. за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 4,50 бодова,
 4. за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 5,00 бодова и
 5. за студенте који остваре 300 ЕСПБ – 5,50 бодова.

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија).

Студенти се рангирају према укупном броју ЕСПБ бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2023. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентске стипендије.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа, у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели студентске стипендије за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе.

На основу одлуке министра о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.

Одобрена стипендија исплаћује се преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Студенту се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије и када заснује радни однос.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2023/2024.

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2022/2023. годину, преко високошколске установе (достављен од стране овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама, 15 дана пре почетка конкурса.

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2022/2023. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или с просечном оценом мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу с условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, Уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4) и два својеручно потписана Уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Како до студентског кредита

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских кредита, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису у радном односу, који су први пут уписани у зимски семестар студија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.  

На конкурс се могу пријавити студенти I године основних академских и основних струковних студија (основних студија) који су први пут уписали први семестар и студенти од II до V (и VI) године основних студија.

Студенти из  осетљивих друштвених група   

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број студентских кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

Студент, основних академских и основних струковних студија (основних студија), приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху  у претходним годинама студија (Образац бр. 2),
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4),
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентском кредиту (Образац бр. 5) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).

Студент, који је био корисник студентског кредита за школску 2022/2023. годину, приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у  конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија,
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).       

Напред наведена документа, односно докази  морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а  – оверава високошколска установа и
 • Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта, родитеља или старатељa,  односно студента, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. студенти са инвалидитетом – потврда удружења студената са хендикепом, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. студенти са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља
 6. студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 7. расељени студенти – потврду да студент има статус расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице и расељена лица са територије општине на којој борави) и
 8. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од  деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 31. октобра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених студената за доделу студентског кредита утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха у завршном разреду средње школе – за студенте I године студија, односно успеха из претходно завршених година студија- за студенте осталих година студија,
 • стварених ЕСПБ бодова  из претходног школовања
 • ефикасности студирања и

2. социјално-економског статуса породице и

3. припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице студента, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.          

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  у завршном разреду средње школе, за студенте I године студија – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у завршном III односно  IV разреду средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова) и додаје  4,50 бодова,
 2. успех из претходно завршених година студија, за студенте осталих година студија – исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања и
 3. ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова према години студија у коју је студент  уписан, и то:

(1) за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

 • ЕСПБ/60×2

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2 = корективни фактор),

(2) за студенте који остваре до 120 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

 • ЕСПБ/120×2,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2,5 = корективни фактор),

(3) за студенте који остваре до 180 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

 • ЕСПБ/180×3

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3 = корективни фактор),

(4) за студенте који остваре до 240 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

 • ЕСПБ/240×3,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3,5 = корективни фактор) и

(5) за студенте који остваре до 300 ЕСПБ  ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

 • ЕСПБ/300×4

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 4 = корективни фактор).

Студент који није постигао максималну ефикасност током  студија нема право на бодове по том основу.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар –јун, у нето износу, текуће године, и то:

 1. до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији –  2,00 бода,
 2. од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 1, 00 бод и
 3. више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентског кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студент, за добијање студентског кредита подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2023. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.   

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентског кредита.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам  (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси документован приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа, у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели студентског кредита за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг-листе.

На основу одлуке министра о додели  студентског кредита,  студент закључује уговор о кредиту с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем, отплатом кредита и ослобађањем од обавезе враћања примљеног студентског кредита.

Сваки студент, корисник студентског кредита, дужан је да обезбеди менично покриће одобрене исплате студентског кредита, односно да достави преко високошколске установе на којој студира,  потписану меницу с ИЗЈАВОМ жиранта (Образац бр. 6), коју добија на својој високошколској установи, најкасније до почетка одобрене друге исплате кредита за текућу школску годину, уз штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) жиранта.

Студенту се исплаћује студентски кредит у 10 једнаких месечних рата.

Одобрени кредит исплаћује се преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке .

Студенту се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије, као и када заснује радни однос.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2023/2024.

Студент који је био корисник студентског кредита за школску 2022/2023. годину, преко своје високошколске установе (достављен од стране овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2023/2024. годину, уз подношење осталих докумената наведених у Конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама, 15 дана пре почетка конкурса.

Студент, који је био корисник студентске стипендије за школску 2022/2023. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или са просечном оценом  мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу са условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, Уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4), два својеручно потписана Уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).  

Студент, који је био корисник студентског кредита за школску 2022/2023. годину, а наредну годину је уписао са просечном оценом најмање 9,00 (девет) и положеним свим испитима из претходних година студија – може поднети пријаву за добијање студентске стипендије, у складу са условима Конкурса за доделу студентских стипендија, уз подношење ПРИЈАВЕ- Образац бр. 1а, два својеручно потписана Уговора о студентској стипендији (Образац бр. 5а), као и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа).  

 

 

 

5.419

СТИПЕНДИЈА ЗА РОМСКЕ УЧЕНИКЕ ДОДЕЉЕНО У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА 

Loading