ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ученички смештај и исхрана

Важна обавештења

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду, ученици средњих школа у Србији остварују право на смештај и исхрану у установама студентског смештаја.

У складу са конкурсом који Министарство расписује на годишњем нивоу право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Ученици средњих школа могу боравити у објектима укупно 62 ученичка дома.

За исхрану, смештај и васпитни рад око 11.000 ученика у установама ученичког стандарда из буџета Министарства просвете издваја се више од 1.5 милијарди динара.

Захваљујући томе, за услугу смештаја, исхране и васпитног рада на месечном нивоу,  у ученичком  дому, ученик плаћа регресирану цену од 7.490 до 10.190 динара, у зависности од категорије смештаја.

 

Како до места у ученичком дому?

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији , имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

 • Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
 • Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

Домови ученика средњих школа, школе са домом ученика и студентски центри који примају ученике 

Укупан капацитет домова ученика у Републици Србији: 11555 места за ученике и 656 места за студенате

Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:
– за прву расподелу – од 1. до 12. јула 2024. године,
– за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године,
– за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у
првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели од 1. до 12. јула 2024. године, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 1. до 12. јула 2024. године, неће се накнадно примати пријаве.

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

 • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),
 • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),
 • уверење о приходима по члану породице од 1.1. до 31.3. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),
 • диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,
 • потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење, у складу са прописима који регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик психо-физички способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.

Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1.Успех остварен у претходном школовању

1) општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда помножи са бројем 7;

2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

3) резултати постигнути на такмичењима ученика VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а за освојено треће место 3 бода;

4) владањe ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике II, III и IV разреда средње школе) – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен, додају до 3 бода.

За изречену васпитно-дисциплинску меру у претходној школској години ученику се умањује укупан број бодова, и то за:

 • укор пред искључење из дома ученика – 4 бода, 
 • искључења из дома ученика – 5 бодова.

Ученику за изречену васпитно-дисциплинску меру, за тежу повреду обавеза у претходној школској години, одузима се право на посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета установе у року утврђеним конкурсом.

2. Социјално-економски статус породице

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар-март текуће године.

Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар-март текуће године износи:

 • од 80 до 99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 1 бод;
 • од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 2 бода;
 • од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 3 бода;
 • од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 4 бода;
 • од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 5 бодова.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

 

Рангирање

Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.

НАПОМЕНА: Рангирање кандидата без потпуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се од 26. до 28. августа.

Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат:

 1. без једног или без оба родитеља,
 2. који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,
 3. који по основу социјално-економског статуса има мања примања по члану домаћинства;
 4. који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

Приговор на ранг листу

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

Одлучивање

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Одлука директора је коначна.

Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

Смештај

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа врши распоређивање кандидата по објектима, односно собама.

Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Ученик је дужан да приликом усељења у установу достави:

 • лекарско уверење о здравственом стању, у складу са тачком 4. овог конкурса (уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у колективнм смештају – не старије од 15 дана,
 • извод из Матичне књиге рођених.

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава.

Ученик, његов родитељ или старатељ учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.

О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 26. до 28. августа 2024. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Васпитни рад у установи остварује се на српском језику.

Код установа које васпитни рад остварују на језицима националних мањина то је посебно назначено у тачки 2. конкурса, уз податке о установи.

НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована лица могу се обратити установама, на адресе и телефоне који су наведени у тачки 2. овог конкурса.

11.833

МЕСТА У УЧЕНИЧКИМ ДОМОВИМА

30

УЧЕНИЧКИХ ДОМОВА

32

ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Loading