ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Верификација вртића

Програме предшколског васпитања и образовања може да остварују јавне и приватне предшколске установе, које су прошле процес верификације.

У поступку верификације за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања утврђује се испуњеност услова за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе.

Ови услови се односе на потребу за васпитањем и образовањем деце на одређеном подручју, на програм васпитања и образовања и обезбеђена средства за оснивање и рад.

Послови верификације установа на територији аутономне покрајине поверени су надлежним органима аутономне покрајине.

Поступак верификације

Верификацијa је поступак утврђивања испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра за обављање делатности основног образовања и васпитања.

Верификација је у директној вези са актом о мрежи установа (јавних предшколских установа, основних и средњих школа) и проширеном делатности установе. Можда најважнији податак јесте, да установа уколико жели да конкурише за партиципацију у развојним пројектима Министарства просвете, или пројекте за која средства обезбеђује страни или домаћи донатор, као услов мора да има решење о верификацији установе.
Поступак верификације установа обавеза је утврђена Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 1/29/21 и 92/23).

Свака установа која обавља делатност образовања и васпитања у обавези је да поднесе надлежном органу, односно Министарству просвете, захтев за верификацију установе са потпуном документацијом коју је, такође, Закон предвидео, у складу са чланом 94.

Како би заинтересованом лицу била пружена услуга (верификација предшколске установе) неопходно је да достави захтев и релевантну документацију.

Захтев за верификацију јавне и приватне предшколске установе садржи: назив, седиште, издвојена одељења – објекте (уколико постоје), врсту установе, шифру делатности предшколског васпитања и образовања, предшколски програм који ће остваривати, језик на коме ће се остваривати васпитно – образовни рад, разлоге и оправданост оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности.  

Напомена: навести контакт податке везане за оснивача приватне установе, телефон, е-mail адресу и др.

Уз захтев, потребно је доставити и следећу документацију:

 • Одлуку органа управљања (Школског одбора и Управног одбора) да се покреће поступак верификације установе у седишту и/или издвојеним одељењима или објектима;
 • Елаборат о испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних и дидактичких средстава и васпитача, наставника, стручних сарадника, медицинских сестара и др. који ће бити запослени у установи за обављање делатности образовања и васпитања или васпитања и образовања (ако је реч о предшколским установама), сходно досадашњој пракси, садржи:
  1. Уводне напомене и дескриптивни приказ разлога и целисходности оснивања;
  2. Назив, седиште и врсту установе (шифра делатности предшколског, основног или средњег васпитања и образовања);
  3. Услове које обезбеђује оснивач за обављање делатности, односно простор (детаљан опис у односу на прописани норматив, подаци о томе чији је простор – власнички лист, уговор о закупу и др); опрема и дидактичка средства за реализацију васпитно-образовног рада (детаљан опис, према редоследу, из прописаног норматива и објашњење за увођење савременије опреме и средстава у односу на прописане); запослени у установи (списак васпитача, наставника, стручних сарадника, медицинских сестара и др. који ће бити запослени у установи, са подацима и доказима о врсти стручне спреме и др); хигијенско-технички услови (санитарни и противпожарни).
  Уз захтев за верификацију достављају се:
 • Оснивачки акт установе
 • Упис у судски регистар код надлежног суда
 • Докази о испуњености услова из чланова 91. и 92. Закона.

Прилаже се, такође, и доказ о плаћеној административној такси, у складу са Законом који уређује административне таксе (Републичка административна такса у износу од 19.820,00 динара на текући рачун број: 840-742221843-57, позив на број  7401613700 по моделу 97).

Установе образовања и васпитања чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Република Србија или аутономна покрајина не плаћају таксу приликом подношења захтева за верификацију установе.

Оснивач приватне установе доставља и гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада предшколске установе (досадашњи став и пракса су 5.000 евра у динарској противвредности, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате), а у случају оснивања основне школе неопходно је да су средства обезбеђена на период од четири године, односно у трајању једног циклуса образовања и васпитања (досадашњи став и пракса су 15.000 евра, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).

По утврђивању потпуности и релевантности документације захтев се упућује надлежној инспекцијској служби за утврђивање прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставника, васпитача, стручних сарадника и осталих запослених за обављање делатности предшколског односно основног образовања и васпитања.

По добијању Извешатаја од стране надлежне инспекцијске службе приступа се доношењу решења о верификацији установе.

Захтев за верификацију установе са свом потребном документацијом се шаље у три примерка преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа (Немањина 22-26) или поштом на адресу:

Министарства просвете

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11000 Београд

По утврђивању потпуности и релевантности документације захтев се упућује надлежној инспекцијској служби за утврђивање прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставника, васпитача, стручних сарадника и осталих запослених за обављање делатности предшколског односно основног образовања и васпитања.

Захтеви који не садрже све елементе и захтеви који нису достављени у три примерка и електронском облику (ЦД или флеш меморија) сматраће непотпуним и по њима се неће поступати док не буду потпуни.

Захтев за верификацију подноси се и када се у  предшколској установи која има решење о верификацији врши статусна промена, мења седиште или организује рад у издвојеном одељењу.

Уз захтев се доставља следећа документација:

 • Образложена одлука управног одбора о организовању рада предшколске установе у новом седишту или издвојеном одељењу;
 • Сагласност оснивача приватне установе о организовању рада предшколске установе у новом седишту или издвојеном одељењу;
 • Решење о верификацији установе за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања;
 • Решење надлежног привредног суда о упису установе у судски регистар;
 • Елаборат који садржи доказе о испуњености прописаних услова из члана 92. Закона о основама система образовања и васпитања (простор, опрема, дидактичка средства, васпитачи и стручни сарадници који ће радити у новом седишту или издвојеном одељењу и хигијенско – технички услови).

Решење о захтеву за верификацију установе је коначно у управном поступку.

Уколико није задовољан решењем Министарства, подносилац захтева има могућност да се тужбом обратити Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.

Loading