ЋИРИЛИЦА | LATINICA

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2015/2016. ГОДИНЕ – најчешћа питања и одговори

1.    На коју адресу школе достављају листе пријављених ученика? Да ли у папирној или електронској форми?

Школе, за све ученике за које је поднет образац са одговарајућим доказима, уносе податке у јединствену листу ( шаблон достављен у прилогу дописа).
Свим родитељима, односно старатељима ученика Школа треба да пружи неопходне информације и омогућити им да се пријаве ради остваривања права на бесплатне уџбенике. Дакле, на школама је да обезбеде доступност Пријавних образаца свим родитељима, односно старатељима, коју одлучују о томе да ли ће се и пријавити.
Школе листе пријављених ученика достављају у електронској форми надлежним школским управама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Обједињена табела са подацима на нивоу школске управе прослеђује се Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање – Групи за послове основног образовања и васпитања.
Након добијања прецизних података са територије Републике Србије, на основу обједињених табела утврдиће се прецизан начин расподеле расположивих средстава,  рангирање, и утврђивање прагова. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће, те доставити школама повратну информација о томе који су ученици и по ком основу остварили право на бесплатне уџбенике

2.    Да ли школе прилажу документацију коју подносе родитељи, односно старатељи?
Попуњене обрасце пријава, као и приложене доказе школе чувају у својој архиви. Фотокопије у документацији не морају да буду оверене.

3.    Да ли је неопходна пријава пребивалишта?
Пријава пребивалишта је неопходан доказ за све чланове домаћинства, односно за родитеље и децу, међутим, уколико један од родитеља нема пријаву пребивалишта, то не значи да ученик нема право на пријаву за бесплатне уџбенике.

4.    Како се пријављују ученици који су у школској 2015/2016. години први разред?
Ученици који ће наредне школске године, 2015/2016, бити први разред, пријављиваће се приликом уписа у школу.

5.    Да ли у пројекту „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“ учествују све основне школе, укључујући и школе за ученике са сметњама у развоју и школе за основно образовање одраслих?

У пројекту „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“ учествују све основне школе на територији Републике Србије, укључујући школе за ученике са сметњама у развоју.
Овај пројекат се не односи на школе за основно образовање одраслих.

6.    Шта се сматра ниским примањима?

Школе, за све ученике за које је поднет образац са одговарајућим доказима, уносе податке у јединствену листу ( шаблон достављен у прилогу дописа).
На основу обједињених табела вршиће се рангирање, као утврђивање прагова.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследиће школама повратну информација о томе који су ученици остварили право на бесплатне уџбенике, по методологији наведеној у допису.
Појам ниска примања, фази прикупљања података, треба схватити условно.
Сходно томе, потребно је уважити све пријавне обрасце  уз  које су приложени одговарајући докази и на тај начин, односно уношењем података у табелу, омогућити ученицима да буду рангирани.

7.    Да ли се пријаве достављају свим родитељима без обзира на социјално-економски статус?
Свим родитељима, односно старатељима ученика Школа треба да пружи неопходне информације и омогућити им да се пријаве ради остваривања права на бесплатне уџбенике.
Дакле, на школама је да обезбеде доступност Пријавних образаца свим родитељима, односно старатељима, коју одлучују о томе да ли ће се и пријавити.

8.    Ко су чланови домаћинства: родитељи и деца или сви који живе у домаћинству (баба и деда ученика и други)? Да ли  се наводе приходи само родитеља ученика или свих чланова  који живе у заједничком домаћинству?
Под домаћинством, у смислу овог обрасца, сматра се породица. Дакле, родитељи/старатељи и деца.

9.    Да ли за све категорије морају да буду унети подаци о укупним месечним примањима домаћинства?
За све ученике, без обзира на категорију, мора да буде попуњен први део Обрасца, који обухвата податке о школи и о ученику/домаћинству.
Дакле, попуњава се и рублика о месечним примањима за све категорије ученика.

10.    Да ли ученици који остварују право на бесплатене уџбенике по основу више категорија заокружују једну или више категорија у Пријавном обрасцу и коју документацију достављају?
За ученике који остварују право у више категорија заокружују се све категорије по основу којих остварују право и самим тим прилаже се документација за све заокружене категорије.

11.    Како се пријављују породице које имају пољопривредна домаћинства?

Породице које имају пољопривредна домаћинства пријављују се под критеријумом 1. и достављају иста она документа која достављају приликом добијања дечјег додатка, односно потврду из Катастра да поседују земљиште и потврду о томе да ли је њихово газдинство активно. И овде наглашавамо улогу одељењског старешине и учитеља приликом прикупљања документације по свим категоријама, с обзиром да они најбоље познају своје ученике.

12.    Да ли је потребно тражити и документа која нису наведена на листи доказа у упутству?
Докази које је за сваку од наведених категорија потребно приложити, наведени су у упутству  које је саставни део пријавног обрасца.
Сходно томе, осим наведених, није потребно да тражите друга документа.

13.    Ко гарантује тачност података у рублици укупна месечна примања за категорије за које није, у том смислу, предвиђено прилагање доказа?
Родитељи, односно старатељи уписују податке у Пријавни образац и под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потписују део са изјавом да су наведени подаци потпуно тачни.
То се односи и на податак о укупним месечним примањима.

14.    Шта се подразумева под категоријом 11 – ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије?
Ученици из социјално нестимулативних средина или осетљиве категорије јесу ученици који могу да остваре право на бесплатне уџбенике, при чему могу али не морају нужно да припадају ниједној од осталих десет наведених категорија.
Дакле, то су ученици  из неповољног социјално-економског  миљеа, међу којима могу бити  припадници ромске популације из нехигијенских насиља,  друштвено маргинализованих група, становници нестимулативних руралних подручја  и слично.
За такве ученике потребно је да школа, ценећи најбољи итерес ученика, а којима је по правилу подршка у овом смислу и најпотребнија, уважи било који доказ, а који би могао да потврди њихову припадност овој категорији.
То може да буде потврда одговарајућег националног савета националне мањине, локалне невладине организације, изјава родитеља односно старатеља и слично.Полазећи од тога да школа најбоље познаје своје ученике, напомињемо да једостављеним дописом наглашено да је важно да учитељи и разредне старешине посебно обрате пажњу да ли су се пријавили родиељи/старатељи  из социјално угрошених породица.

15.    Да ли школа врши обрачун еквивалентних примања?

Еквивалентна примања по члану домаћинства се добију као укупна примања подељена са сумом коефицијената за сваког члана домаћинства са следећим вредностима: 1,0 за првог родитеља, за другог родитеља и за свако старије дете од 14 година-0,5 и 0,3 за свако дете млађе од 14 година.
Школа не врши обрачун еквивалентних примања.
Листа пријављених ученика у коју школе уносе податке из Пријавних образаца, направљена је у форми табеле која садржи формулу за израчунавање еквивалентних примања. Дакле, обрачун еквивалентних примања врши се аутоматски, на основу унетих података.

16.    Који је рок за пријављивање на нивоу школе?
Рок за пријављивање на нивоу школа је продужен до 24.03.2015. године.

17.    Како се врши одабир уџбеника на нивоу школе?

Стручна већа на нивоу Школе ће одабрати уџбенике за наредну школску годину. Родитељи ће, уз помоћ разредног старешине/учитеља, одабрати уџбенике у вредности до износа средстава који је за конкретног ученика опредељен   у оквиру пројекта “Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“ .

18.     Који доказ прилаже у оквиру категорије 5. Родитељ борац?

Родитељ борац прилаже фотокопију радне књижице у коју је уписан радни стаж за време боравка у рату.

19.     У оквиру којих категорија конкурише самохрани незапослени родитељ?

Самохрани незапослени родитељ заокружује категорије 3. и 4. и прилаже одговарајућу упутством предвиђену документацију.

20.    У оквиру које категорије конкурише родитељ који је у поступку раувода брака и који брине о деци?
Овај родитељ заокружује категорију 4. Самохрани родитељ и прилаже одговарајуће уверење центра за социјални рад о томе истом деца привремено поверена на старање.

21.    Које потврде ПИО фонд издаје у случају запосленог родитеља?
ПИО фонд издаје сваком осигуранику, уз личну карту и одмах на шалтеру потврду за запосленог родитеља о пријави за пензијско и инвалидско осигурање –  1а, 2а, 4е и 5б.

Loading