ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Извештај о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД ОД 27. АПРИЛА ДО 23. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

КОЈИ ЈЕ ДОСТАВЉЕН ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И ПЛАНОВИ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), у  периоду од 27. априла  до 23. децембра 2014. године, реализовало је велики број активности у циљу спровођења политике у области образовања и науке.

I Легислативна делатност

1. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању.

2. Спроведена је јавна расправа о Нацрту закона о уџбеницима.

3. Припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима.

4. Припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна.

5. Започет је рад на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.

6. Израђен је Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

7. Израђен је Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

8. Објављено је 46 правилника, док је у поступку објављивања 11, а у поступку израде 12 правилника.

II Активности у области образовања и васпитања

1. Предшколско васпитање и образовање: окончан је пројекат „Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Републици Србији“ (ИМПРЕС, ИПА 2009). У сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну педагогију започета је друга фаза Пројекта „Вртићи без граница 2”, који треба да допринесе повећању обухвата деце инклузивним предшколским васпитањем и образовањем.

2. Основно образовање и васпитање: успешно је реализован завршни испит за школску 2013/2014. годину, као и Пројекат „Бесплатни уџбеници за ученике I, II, III и IV разреда основних школа”. Започет је нови програм за основно образовање одраслих и програм афирмативног уписа одраслих полазника у средње школе.

3. Средње образовање и васпитање: успешно је спроведен успис ученика у средње школе, као и афирмативне мере за упис 311 ученика ромске националности. Израђено је Стручно упутство о поступку признавања страних исправа, као и процедуре за верификацију огледних образовних профила и верификацију проширене делатности установа. Стручно-педагошки надзор је спроведен у 576 установа и присуствовано је на 2.447 часова, а тимови за спољашње вредновање школа прегледали су 186 школа и присуствовали су на 3.977 часова. У редован образовно-васпитни систем уведена су 3 нова занатска образовна профила у области технике, у току је превођење 19 огледних образовних профила, као и избор нових школа у којима ће бити уведена још 2 нова занатска профила.

4. Високо образовање: спроведен је упис студената у прву годину основних, мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република, као и афирмативне акције за упис на прву годину студија лица са посебним потребама (уписан 81 кандидат), Рома (уписано 229 кандидата) и лица са тешким социјалним статусом, изгнаних и расељењих лица (уписано око 50 кандидата).

5. Ученички и студентски стандард: спроведени су конкурси за смештај и исхрану у ученичким и студентским домовима, као и конкурси за ученичке и студентске кредите и стипендије које се додељују за 32.000 ученика и студената. У оквиру инвестиционог одржавања и опремања установа израђен је Програм расподеле инвестиционих средстава којим је обухваћено 225 установа са 302 пројекта.

6. Развој образовања: ради подршке талентованим ученицима финасиран је рад 4 школе од посебног националног интереса, 14 школа у којима се образују обдарени и талентовани ученици, 20 школа у којима се остварује билингвална настава, као и 12 регионалних центара за таленте, а суфинансиран је рад Истраживачке станице Петница. Допуњен је Каталог одобрених уџбеника на језицима националних мањина за основно образовање (230 наслова уџбеника на албанском, босанском, бугарском, мађарском, а румунском, русинском, словачком, украјинском, хрватском и чешком језику и буњевачком говору). Израђена су решења за ангажовање наставника у допунској настави на српском језику у иностранству. Започело је успостављање Јединице за социјалну инклузију у образовању.

7. Инспекцијски послови: републички просветни инспектори извршили су више од 1000 контрола поступања установа у погледу спровођења закона и других прописа, 1680 контрола остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, 1223 контроле остваривања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, 1320 контрола остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља, 1757 непосредних надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора, као и друге видове контрола..

8. Друге активности: реализовано је полагање испита за лиценцу за више од 2000 наставника, обезбеђен је превоз ученика и запослених у школама на територији АП Косово и Метохија, израђен је предлог нове програмске структуре буџета Министарства. Предузете су активности и обуке у циљу превенције насиља и заштите деце у школама – заштита деце од дигиталног насиља, од сексуалног и родно заснованог насиља, а свим школама је подељен Приручник за реаговање у кризним ситуацијама. У циљу спровођења Програма модернизације школа припремљен је Конкурс за јавну набавку за извођење радова на 134 школска објекта из 65 градова или општина у Србији. У школама погођеним поплавама заједно са донаторима и у сарадњи са Канцеларијом за поплаве обновљене су школе и обезбеђени су опрема и уџбеници.

III Активности у области науке и технолошког развоја

1. Основна истраживања и развоја научноистраживачких кадрова: у оквиру Програма за  подстицање и стипендирање младих и надарених за научноистраживачки рад обезбеђено је 200 нових стипендија и настављено је стипендирање 423 докторанада и 42 млада истраживача – ученика завршних разреда средње школе. Закључена су 464 анекса уговора о финансирању пројеката основних, интегралних и интердисциплинарних истраживања. Обезбеђена је набавка електронских база података иностраних часописа са око 35.000 наслова, док је у поступку набавка база података са 652 часописа. Суфинансирано је 72 научна скупа, 65 научних часописа, 57 монографија, као и 44 колективне чланарине у међународним удружењима/организацијама. Обезбеђено је учешће на научним скуповима у иностранству за 342 истраживача, суфинансирани су трошкови докторских дисертација за 86 стипендиста, као и постдокторско усавршавање у иностранству за 19 младих истраживача доктора наука.

2. Технолошки развој и иновациона делатност: на 58. Међународном сајму технике и техничких достигнућа, као и на Самиту Кине и земаља Централне и Источне Европе представљена су техничка решења и патенти финансирани иновационим пројектима. Потписани су нови уговори о реализацији иновационих пројеката. Преко Фонда за иновациону делатност спроводи се пројекат „Подршка иновацијама у Србији“.

IV Међународна просветна и научна сарадња

1. Са Европском унијом потписан је Споразум о учешћу Србије у оквирном програму за истраживање и иновације – Хоризонт 2020 (за период 2014-2020). Овај највећи европски програм за финансирање науке даје прилику истраживачима из Србије, институтима и факултетима, малим и средњим предузећима, невладином сектору, али и другима, да конкуришу за финансијска средства ЕУ.

2. Са Европском унијом потписан је Споразум за спровођење Програма Еразмус+ у циљу припреме, праћења и спровођења пројеката из области образовања и омладине. Настављено је спровођење Темпус пројеката и реализација  Еурека програма.

3. Одржани су експланаторни и билатерални скрининг састанци Преговарачке групе 25 -наука и истраживање 6. октобра и 1. децембра. Након успешног наступа на билатералном скриннгу, где су чланови делегације Републике Србије представили правни и институционални оквир, административне капацитете, начине имплементације, као и будуће кораке, званично су прихваћене тековине Европске уније у области науке и истраживања.

4. Потписан је Споразум о научно-технолошкој сарадњи са Аргентином, а ратификовани су споразуми са Руском Федерацијом и Црном Гором. Настављена је реализација пројектних активности у оквиру просветне и научно-техничке сарадње са Кином, Белорусијом, Француском, Италијом, Словенијом, Португалом, Немачком и Словачком. Народној скупштини су на усвајање упућени Предлози закона о потврђивању Споразума са Руском Федерацијом о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима, као и са Републиком Македонијом о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним називима.

5. Реализује се пројекат „Учење кинеског језика у школама у Републици Србији“, као и стипендирање студената у оквиру пројеката Свет у Србији и Србија за Србе из регион.

V Планиране активности за 2015. годину
Примењујући Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године, Министарство ће наставити са спровођењем одговарајуће политике у областима образовања и науке, као и рад на примени постојећих и изради нових прописа,.

1.    Биће успостављен јединствени информациони систем у образовању.

2.    Биће донете Стратегија статистике у образовању и науци и Стратегија о интернационализацији високог образовања, као и Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије на основу које ће се спровести конкурс за нови пројектни циклус истраживања, технолошког развоја и иновација.

3. Биће донети нови прописи: Закон о уџбеницима, Закон о просветној инспекцији, Закон о високом образовању, Закон о научноистраживачкој делатности, Закон о иновационој делатности, Закон о студентском организовању, Закон о ознакама географског порекла, Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, као и Закон о изменама и допунама Закона о жиговима и Закон о патентима, као и неопходни пратећи подзаконски акти, укључујући и Правилник о оцењивању ученика.

4. Биће измењени Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи и Закон о средњој школи и усклађени са Акционим планом за борбу против корупције.

5. У области квалификација, успоставиће се Еник-нарик центар за вредновање страних студијских програма ради запошљавања, радиће се на усаглашавању Националног овкира квалификација у Србији са Европским оквиром квалификација и осниваће се секторска већа. Биће започет рад на изради Закона о регулисаним професијама.

6. Наставиће се са спровођењем програма, пројеката и других активности који ће допринети развоју образовања, научноистраживачке и иновационе делатности у складу са савременим тенденцијама у развоју међународног, а посебно европског образовног и научно-истраживачког простора.

Loading