ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2021. годину

На основу Меморандума о разумевању између ЕУРЕКА Секретаријата и земаља чланица ЕУРЕКА иницијативе потписаног дана 28.06.2002. године („Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), којим је Република Србија постала пуноправна чланица ЕУРЕКА Програма, у складу са са чланом 30. став 1. тач. 3) и 10) Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19) и чл. 7. став 1. тачка 5) и 11. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13), и Акта о условима и начину финансирања националних пројеката одобрених у оквиру ЕУРЕКА програма, 110-00-00061/2021-09 од 9.04.2021. године, у даљем тексту: Акт о финансирању.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање ЕУРЕКА пројеката
за 2021. годину

 

Сврха Јавног позива за финансирање ЕУРЕКА мрежних пројеката (у даљем тексту: позив) је да омогући организацијама које послују у Републици Србији да у потпуности учествују у међународним ЕУРЕКА мрежним пројектима (у даљем тексту: ЕУРЕКА пројекти) и подстакне њихово учешће у свим технолошким областима ЕУРЕКА програма.

Предмет позива је суфинансирање српског удела у међународним пројекатима за истраживање и развој, које на састанцима ЕУРЕКА одобрава Група високих представника ЕУРЕКА програма. Информације о ЕУРЕКА програму и пројектима доступне су на линку: https://www.eurekanetwork.org/

Циљ Министарства у спровођењу позива је, да подстичући укључивање српских организација у међународне ЕУРЕКА пројекте, у виду бесповратних средстава за истраживачке и развојне активности, омогући да буду у кораку са европским трендовима истраживања и развоја и предузетничким трендовима, који настају у европском простору. По овом позиву пријављују се истраживачко-развојни Еурека пројекти, са српским учешћем, у свим Еурека технолошким областима.

У ЕУРЕКА иницијативи, поред 41 пуноправне земље чланице (27 земаља ЕУ, Северна Македонија, Исланд, Израел, Монако, Црна Гора, Норвешка, Русија, Сан Марино, Швајцарска, Турска, Украјина и Велика Британија), учествују и: Албанија и Босна и Херцеговина са својим информативним пунктовима, Јужна Кореја као земља партнер и Аргентина, Канада, Јужна Африка и Чиле, као придружене чланице. Свака од наведених земаља има своју националну процедуру и програмску шему финансирања по којима финансира своје национално учешће.

I EУРЕКА ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ПО ОВОМ ПОЗИВУ

Основни програмски принцип ЕУРЕКА иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању ЕУРЕКА пројекта. Да би пројекат добио ЕУРЕКА бренд мора да испуњава следеће међународне услове:

има цивилну намену,
реализује се учешћем најмање две независне партнерске организације-реализатора, из најмање две земаље чланице ЕУРЕКА иницијативе,
крајњи циљ пројекта мора бити нови или побољшани производ, технологија или услуга,
руковођен је потребама привреде,
мора представљати завршену, недељиву целину, са заједничким коначним циљем, удео једног партнера и удео вредности пројекта из једне државе не смеју да прелазе 75% укупне вредности пројекта.
По овом Јавном позиву пријављују се истраживачко-развојни Еурека мрежни пројекти, са српским учешћем, у свим Еурека технолошким областима.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

У складу са Актом о финансирању, за финансирање из буџетских средстава конкурише пријава предлога ЕУРЕКА пројекта, која задовољава поред међународних, следеће националне критеријуме:

  • Да све организације-реализатори Пројекта из Србије партиципирају у саставу међународног конзорцијума (српски подносилац пријаве Еурека пројекта у међународном конзорцијуму може бити и координатор међународног Еурека пројекта или партнер у истом. Све организације-реализатори пројекта из Србије, морају бити потписнице и Конзорцијског споразума).
  • Очекује се да резултат Еурека пројекта буде нов или значајно побољшан производ, технологија или услуга.
  • Примена резултата на тржишту мора бити видљива до 2 године након завршетка Еурека Пројекта.
  • Период реализације Еурека пројекта може бити до 36 месеци.
  • Организације-реализатори пројекта, морају да финансирају најмање 50% трошкова на реализацији Пројекта из сопствених средстава или јасно означених извора финансирања.
  • Подносилац пријаве може пријавити више Еурека пројеката, са различитом темом истраживања и развоја.
  • Руководилац Пројекта може руководити само једним Еурека пројектом. Исто физичко лице може бити ангажовано истовремено са пуним фондом месеци на до 2 Еурека Пројекта.
  • Пријава пројекта и извештавање мора бити на српском језику, осим ако није изричито наведено,
  • ЕУРЕКА пројекат не сме започети пре пријаве на овај позив,
  • Пријава ЕУРЕКА пројекта за суфансирање, поред тога што се подноси у складу са упутствима из овог позива, у саставу међународног конзорцијума, мора бити попуњена и подета он-лајн на порталу ЕУРЕКА иницијативе https://www.eurekanetwork.org.

У реализацији Еурека Пројеката могу да учествују све научноистраживачке, иновационе, привредне и друге организације.

Корисник буџетских средстава, може бити само организација- реализатор пројекта, која је уписана у Регистар научноистраживачке делатности или у Регистар иновационе делатности Министарства у статусу: истраживачко-развојног центра или иновационог центра и која заједнички подноси пријаву за суфинансирање Еурека пројекта са најмање једним корисником резултата предложеног Еурека пројекта.

III ЕВАЛУАЦИЈА ПРЕДЛОГА ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА

Подносиоци пројектних пријава и њихови пројекти морају испуњавати све услове позива како би њихове пројектне пријаве биле подложне националној евалуацији. Испуњавање услова мора произићи из целокупне пријаве. Испуњавање услова се проверава пре почетка оцене појединачне пријаве и мора се обезбедити на дан подношења пријаве, као и током спровођења поступка позива и пуноважности уговора о суфинансирању. У случају да било који од наведених међународних или националних услова није испуњен, евалуација пријаве неће бити извршена и пројекат ће бити одбачен. Ако се утврди да је подносилац пријаве пројекта пружио нетачне информације, пријава ће бити одбијена. Ако у било ком тренутку током позива или касније, Министарство утврди да корисник буџетских средстава више не испуњава услове, не закључује уговор с корисником буџетских средстава и поништава одлуку о финансирању.

Евалуацију предлога Еурека Пројеката који конкуришу за (су)финансирање из буџетских средстава врше рецензенти, изабрани од стране Министарства. Рецензенти су анонимни, а рецензије јавне.

Рецензија се састоји из технолошке и економске оцене предлога Еурека пројекта, која обухвата критеријуме европски хармонизоване методологије за оцену Еурека пројеката (Project Assesement Methodology – ПАМ), дефинисане у члану 9 Акта о финансирању. Сваки критеријум оцењује се целим бројем бодова од 0 – 10. Оцене на оцењивачким листовима морају бити поткрепљене коментаром за сваки појединачни критеријум. Образац за оцењивање мора бити потписан и назначеним датумом оцењивања. Укупан максимални број бодова може износити 190. Минимални број бодова потребан да би пројакат био уврштен у ранг листу за суфинансирање је 130 бодова.

Напомиње се да, у вези са горе наведеним процедурама, нужно је имати у виду да почетак финансирања одобрених Еурека пројеката са српским учешћем из буџетских средстава Републике Србије, не може бити започет пре усвајања коначне листе одобрених пројеката на Састанку ЕУРЕКА националних координатора и високих представника Еурека програма, који су планирани у октобру 2021. године.

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОДОБРЕНИХ ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА

Узимајући у обзир оцене рецензената, Министарство доноси коначну одлуку о обиму и условима финансирања Еурека пројеката из буџетских средстава, на основу које са изабраним организацијама-реализаторима Еурека пројекта Министарство закључује уговор о правима и обавезама у реализацији за одобрени период трајања Еурека пројекта, чији потписник је и лице одређено за Руководиоца пројекта.

За финансирање Еурека пројеката користе се буџетска средства и средства приватног сектора. За финансирање Еурека пројекта буџетска средства се користе под условима прописаним Законом и наведеним Актом. Највећи динарски износ који може да се одобри за поједини Еурека пројекат за једну годину пројектног финансирања не може бити већи од динарске противвредности износа од 50.000,00 евра обрачунатог по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке о финансирању односног Еурека пројекта. Привредна друштва-корисници резултата пројекта која учествују у ЕУРЕКА пројекту сносе трошкове свог учешћа у реализацији пројекта из сопствених средстава.

У случајевима утврђених драстичних повреда или злоупотреба обавеза преузетих Уговором, Министарство доноси одлуку о искључењу из учествовања у овом, али и у пројектном финансирању из буџетских средстава односног правног и/или физичког лица у трајању од две године од дана када се установи да је дошло до извршења наведених повреда. Министарство у тим случајевима може раскинути Уговор у односу на све организације –реализације пројекта, уколико у року од пет дана од достављеног писменог упозорења, не отклоне сметње које доводе у питање успешну реализацију пројекта Министарство задржава право да захтева повраћај уплаћених буџетских средстава, уз припадајућу затезну камату.

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Свака пријава Еурека пројекта треба да садржи:

1) Пријаву предлога Еурека пројекта са захтевом за доделу буџетских средстава, коју потписује и оверава овлашћено лице, односно овлашћена лица свих организација-реализатора пројекта, укључујући и носиоца реализације, као и лице које је уговором одређено за руководиоца Еурека пројекта. (Образац А – WORD format);

2) План трошкова који оправдава цену пројекта (Образац Б – Еxcel format); Образац Б мора садржати детаљно разложену структуру трошкова реализације Пројекта;

3) Уговор којим организације-реализатори пројекта међусобно одређују носиоца реализације Еурека пројекта, одређују лице овлашћено да у својству руководиоца Еурека пројекта координира активности (Руководилац пројекта), а са корисником резултата пројекта уређују и права на интелектуалну својину која може настати као резултат пројекта. Ако се пријављују два или више регистрованих организација-реализатора, овим Уговором се регулише и њихово процентуално учешће у расподели одобрених буџетских средстава (Образац Ц1 или Ц2);

4) Биографије и листе референци руководиоца пројекта и других физичких лица ангажованих на реализацији Еурека пројеката, са потписаним изјавама свих ангажованих лица (Образац Д);

5) Потписана и оверена изјава да су организације-реализатори обезбедиле, у складу са Законом, средства у висини од најмање 50% укупних средстава неопходних за реализацију.

Уз пријаву, треба приложити и следећу пратећу документацију на енглеском језику:

6) Копија попуњеног и овереног од стране свих међународних организација-учесница „Eureka Project Аpplication Form” на енглеском језику. Образац се по попуњавању оn-line, на интернет адреси Еурека Секретаријата, на линку: SmartSimple | eureka преузима у ПДФ формату.

7) Потписан и оверен Конзорцијски споразум („Consortium Agreement“), чију садржину сагласно утврђују све организације-реализатори из земаља-учесница на Пројекту; Оригинал Конзорцијског споразума доставља се само ако је српски подносилац пријаве истовремено и главни партнер-координатор међународног ЕУРЕКА пројекта, у осталим случајевима доставља се копија Конзорцијског споразума.

Начин пријављивања је детаљно описан и појашњен Упутством уз Јавни позив за финансирање Еурека пројеката за 2021. годину који је објављен на Интернет адреси Министарства: www.prosveta.gov.rs

Реализатори који нису ослобођени плаћања републичке административне таксе, на основу Законa о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн. и 144/2020) уз пријаву прилажу доказ о уплати републичке административне таксе за пријаву Еурека Пројекта у износу од 2.800,00 динара, (у складу са тарифним бројем 175. тачка 6) на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел „97“, позив на број 50-016. Корисник: буџет Републике Србије.

Досије образаца из тачака 1-7, подноси се у потписаном и овереном оригиналу, и у електронској копији на ЦД-у.

Пријаве се предају у запечаћеној коверти на писарници Министарства просвете,науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, или препорученом поштом на адресу:

Република Србија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„за Јавни позив – пријава предлога Еурека пројекта“

Немањина 22-26

11 000 Београд

Рок за пријем пријава, по овом позиву је 28. јуна 2021. године.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или достављене на друге адресе, неће бити разматране.

 

Напомена: Контакт особа за додатне информације о спровођењу овог Jавног позива је:

СНЕЖАНА ОМИЋ, национални координатор за Еурека програм у Србији

Е-mail:snezana.omic@prosveta.gov.rs,; Tелефон: 011/ 36-16-589

Конкурсна документација:

Loading