ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

По овом Јавном позиву Министарства спроводи се поступак предлагања кандидата за чланове првог сазива Научног савета Фонда за науку Републике Србије који има петнаест чланова, и то:

а) два представника из природно-математичке научне области;

б) два представника из техничко-технолошке научне области;

в) два представника из  медицинске научне области;

г) два представника из биотехничке научне области;

д) два представника из области друштвених наука;

ђ) два представника из области хуманистичких наука;

е) два члана из привреде;

ж) једног члана на предлог Српске академије наука и уметности.

Чланове Научног савета Фонда за науку Републике Србије из тач. а)-ђ) претходног става, Министар именује из реда представника који су међународно признати у својој области науке, а тако да најмање две трећине (осам именованих чланова) мора бити у највишем научном, односно наставном звању.

Именовани чланови  Научног савета Фонда за науку Републике Србије не могу бити руководиоци пројеката које финансира Фонд за науку Републике Србије за време мандата члана Научног савета Фонда за науку Републике Србије по овом Јавном позиву Министарства.

Чланови Научног савета Фонда за науку Републике Србије именовани на основу овог Јавног позива Министарства потписују изјаву о непостојању сукоба интереса у вези са функцијом члана највишег стручног и саветодавног тела Фонда за науку Републике Србије.

Трајање мандата именованих чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије по овом Јавном позиву Министарства одређено је четворогодишњим мандатом првог сазива.  

  1. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ МИНИСТАРСТВА

            Предлози кандидата за чланове Научног савета Фонда за науку Републике Србије по овом Јавном позиву Министарства подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја на електронску адресу naucnisavet@prosveta.gov.rs тако што се доставља попуњени одговарајући  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ.

Министар ће разматрати све дозвољене, благовремене, потпуне и уредне ПРИЈАВЕ, које у  Министарству буду примљене закључно са понедељком, 29. априла 2019. године до 15,30 часова после подне, по средњеевропском времену.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАУЧНОГ САВЕТА ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОРТАЛУ Е-УПРАВЕ.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се попуњава на српском језику, ћириличним писмом и доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја:

  • Појединачно, односно као ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА – као попуњени одговарајући образац пријаве  (ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 1 или ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 2)  у односу на сваког предложеног кандидата/ физичко лице за које се подноси пријава по овом Јавном позиву Министарства;
  • У односу на референце којима се доказује испуњеност услова за члана Научног савета Фонда за науку Републике Србије у својству представника научних области наведених у тачкама а)-ђ) одељка I. ОПШТИ УСЛОВИ овог Јавног позива Министарства, Министар ће разматрати оне дозвољене, благовремене, потпуне и уредне појединачне ПРИЈАВЕ на ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 1 која садржи одговарајуће податке из документације/службених евиденција које се односе на предложеног кандидата/истраживача, односно означену организацију акредитовану за научноистраживачки рад у односној/релевантној научној области.

ПРИЈАВОМ 1 се кандидује лице/истраживач који је и међународно признат у научној области за коју се појединачна пријава подноси.

  • У односу на референце којима се доказује испуњеност услова за чланове Научног савета Фонда за науку Републике Србије у својству представника наведених у тачки е) одељка I. ОПШТИ УСЛОВИ овог Јавног позива Министарства, Министар ће разматрати оне дозвољене, благовремене, потпуне и уредне појединачне ПРИЈАВЕ на попуњеном  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 2 које садрже тачне податке које се односе на потврђено успешно искуство односног лица које га квалификује да представља интересе привреде у Научном савету Фонда за науку Републике Србије,  односно означену/не привредну активност/пројекте реализоване у протеклих пет година, укључујући и активности из области иновационе делатности, трансфера технологије, односно примене науке у привреди.
  • У односу на предлог члан Научног савета Фонда за науку Републике Србије из тачке ж) одељка I. ОПШТИ УСЛОВИ овог Јавног позива Министарства, Министар ће поступити у складу са статусом Српске академије наука и уметности као највише научне и уметничке установе у Републици Србији од посебног националног значаја.

За додатна објашњења и информације које се односе на спровођење овог Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са законом, кандидата по овом Јавном позиву Министарства кандидати се могу обратити на адресу naucnisavetjpoziv@prosveta.gov.rs закључно са понедељком 29. априла 2019. године до 15,30 часова по средњеевропском времену.

             

Loading