ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за пријављивање установа образовања и васпитања за стицање статуса ресурног центра

Ресурсни центар је јавна установа образовања и васпитања коjа, у складу са законом, пружа стручну подршку деци, ученицима и одраслима којима је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног напуштања школовања и других разлога, потребна додатна подршка за инклузивно образовање и васпитање у другим установама образовања и васпитања и породици, као и подршку запосленима у другим установама образовања и васпитања и родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика којима се пружа додатна подршка.

Циљ успостављања ресурсног центра је унапређивање квалитета инклузивног образовања и васпитања и повећање доступности додатне подршке дeци, ученицима, одраслима, породици и запосленима у другим установама образовања и васпитања, улагањем у развој капацитета 4.000 наставника и стручних сарадника и 1.000 других актера у процесу инклузивног образовања, набавком средстава асистивне технологије и формирањем ресурсних центара који ће наставницима, деци и родитељима пружити подршку на локалном нивоу за креирање услова за квалитетно образовање у свакој школи.

Ресурс центре Министарство успоставља уз подршку Пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ који се реализује од јуна 2021. године из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 2020), у складу са уговором о доприносу између Делегације Европске уније и УНИЦЕФ-а. 

На Јавни позив могу да се пријаве све установе образовања и васпитања које испуњавају услове прописане Правилником о ресурсном центру,  у погледу квалитета рада установе, опремљености, људских ресурса и сарадње са другим јавним установама, јединицама локалне самоуправе, надлежним здравственим установама и установама дечје и социјалне заштите.

Јавни позив је отворен 20 дана од датума објављивања на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Уз пријаву се доставља прописана документација, потписана од стране овлашћеног лица и прописно оверена.

Комплетна оверена пријава и документа достављају се путем поште, препоручено, у затвореној коверти, са назнаком:

„За Јавни позив за ресурсне центре – не отварати“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Одсек за људска и мањинска права у образовању

Немањина 22-26

11000 Београд

Пријава и неоверена документа могу се послати електронском поштом на адресу inkluzija@prosveta.gov.rs

Контакт за додатне информације:

Email: inkluzija@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/361 50 34.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading