ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2020– 2021. године

Сагласно члану 1. Споразума између Србије и Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Португалске Републике, а на основу члана 2. став 1. тачке д)-х) Дугорочног Споразума о привредној, научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Португалије потписаног 18. октобра 1977. године у Лисабону, у сагласности са

Програмом научне и технолошке сарадње Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, закљученог 27. јануара 2010. године,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2020– 2021. године

 Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма  билатералне научне и технолошке сарадње.

 1. Опште одредбе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране, и Министарство просвете и науке, које представља Фондација за науку и технологију (ФЦТ), у име португалске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

 1. Услови конкурса 

На Јавни позив се пријављују истраживачи из Србије који су запослени у научно-истраживачким организацијама и ангажовани на текућим научноистраживачким пројектима у оквиру националних програма, у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Усвојени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Фондације за науку и технологију Министарства просвете и науке Републике Португал.

 1. Заједнички пројекти сарадње

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке  и технолошког развоја Републике Србије или који се финансирају из међународних извора (на пример Хоризонт 2020, други међународни и регионални програми).

Приоритет при одабиру пројеката даваће се истраживачким тимовима који до сада нису имали одобрен пројекат у претходним пројектним циклусима, као и пројектним пријавама са релевантним учешћем младих истраживача.

Период реализације пројеката је до две године.

 1. Приоритетне области

Четврти позив, у оквиру овог Програма, обухвата следеће приоритетне области:

 • информационе технологије;
 • енергетска ефикасност;
 • пољопривреда, биотехнологије и производња хране;
 • управљање воденим ресурсима;
 • научне и технолошке политике. 
 1. 5. Финансијска подршка

У оквиру овог Позива, две стране, ће финансирање посета којима се реализује размена истраживача, вршити под следећим условима:

 • Страна која шаље, својим истраживачима обезбедиће трошкове повратног путовања између главних градова две земље.
 • Страна која прима, обезбедиће: истраживачима из Републике Србије, односно из Републике Португал, трошкове адекватног смештаја, трошкове исхране и превоза унутар земље у којој се реализује посета, у истом износу, као и истраживачима из других земаља, према условима примењивим на билатералне споразуме Републике Србије, односно Републике Португал са другим земљама.

Координатори Програма, у обе земље, финансијски ће подржати реализацију билатералних пројеката по овом Позиву, у истом максималном износу, од по највише 2.000 евра (две хиљаде) по пројекту и по пројектној години.

Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка португалских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 Евра, у динарској противвредности.

Обе Стране ће подстицати размену истраживача и то до максимално по 2 (две) посете пo одобреном заједничком пројекту годишње.

Захтеви за рефундацију трошкова на реализацији одобрених билатералних пројеката, достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у форми Захтева који се може преузети на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале, уз пратеће прилоге.

 1. 6. Процедура за пријављивање

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране од 13. маја до 5. јула 2019.

Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Португал – Фондацији за науку и технологију, у апликацији која се преузима на интернет адреси Фондације: https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/servia/index.phtml.en

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на Јавни позив се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

 1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/portugal потребно је улоговати се ради добијања кода за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Јавни позив отоворен могуће је on-line попуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту;
 2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику послати на електронску адресу snezana.omic@prosveta.gov.rs;
 3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и директора/декана српске НИО, уз пропратни допис на меморандуму институције доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал 2020– 2021.

Немањина 22-26

11 000 Београд,

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

 1. Селекција пројектних предлога и критеријуми за оцену

Финансирање за одабране пројекте ће се обезбедити у складу са националним правилима и процедурама. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

 • Квалитет и актуелност предложеног пројекта;
 • Значај и достижност постевљених циљева;
 • Усклађеност предложене методологије и плана активности са темом пројекта;
 • Остварљивост и применљивост резултата и
 • Могућност проширења сарадње, квалитет истраживачких тимова, учешће младих истраживача.

Селекцију пријављених предлога пројеката, као и оцену годишњег и завршног извештаја руководилаца заједничког пројекта, врше Координатори Програма.

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет адреси Министарства до краја 2019. године.

 1. 8. Извештавање

Руководиоци пројекта усвојених за финансирање дужни су да доставе годишњи  и завршни извештај о реализацији пројекта, у року од 15 дана након завршетка пројектне године, односно након завршетка пројекта, у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

 1. Додатне информације

У Србији:

Снежана Омић
Министарсво просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
Тел: 011 3616 589
Е-mail: snezana.omic@prosveta.gov.rs

У Португалу:

Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Departamento das Relações Internacionais
Av. D. Carlos I, nº 126, 7º andar
1249–074 LISBOA
Portugal
Técnica Responsável: Teresa Delicado Martins
Telefone: +(351) 21 391 15 40
Fax: +(351) 21 395 72 84
teresa.delicado@fct.pt
Loading