ЋИРИЛИЦА | LATINICA

К О Н К У Р С за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије за период 2019-21

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета  истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују  у оквиру пројектних активности програма  билатералне научне и технолошке сарадње *).

 1. Опште одредбе

Министарство пpосвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране, и Министарство спољних послова и међународне сарадње, у име италијанске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

 1. Услови конкурса

 На Конкурс се пријављују истраживачи који су запослени у научно-истраживачким организацијама, a испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарствa спољних послова и међународне сарадње Републике Италије у складу са расположивим буџетским средствима.

 1. Заједнички пројекти сарадње

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство пpосвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, који су у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период  од 2016-2020 године-„Истраживања за иновације“, или који се финансирају из међународних извора (на пр. Хоризонт 2020 и програми других међународних и регионалних организација).

*) Приоритет ће се давати новоствореним сарадњама и заједничким пројектима са релевантним учешћем младих научника (горња старосна граница подразумева навршених 35 година 1.јануара 2018.)

Период реализације пројеката је до три године.

 1. Приоритетне области

Пројекти могу бити пријављени у оквиру следећих приоритетних области:

 • Природне науке
 • Здравље
 • Пољопривреда и технологија хране
 • Безбедна чиста и ефикасна енергија, заштита и развој животне средине
 • информационе и комуникационе технологије, укључујући и технологије примењиве на културно наслеђе
 • напредна производња и процесирање, нанотехнологије и биотехнологије

5. Финансијска подршка

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени  тако што:

 • страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница за кратку посету до 10 дана,
 • страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују

Координатори Програма, у обе земље, финансијски ће  подржати реализацију 10 билатералних пројеката по овом Позиву, у истом максималном износу, од по највише 1.500 евра по пројекту и  по години. Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности.

Обе Стране ће подстицати размену истраживача и то до максимално по 2 (две) посете пo одобреном заједничком пројекту годишње у складу са расположивим буџетским средствима.

6. Процедура за пријављивање

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено  пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима –  Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Италије –, у апликацији која се преузима на интернет адреси: web.esteri.it/pgr.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији (важи за партнерску институцију из Србије) предлог пројекта доставити у електронском и штампаном облику

до 12. јула 2018. године.

У Републици Србији пријава предлога пројекта на Конкурс подноси се на  српском и енглеском језику на следећи начин:

Приступањем сајту, обезбеђује се лозинка за online попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отворен могуће је допунити и кориговати предлог пројекта. Попуњена пројектна пријава остаје на сајту.

6.2  Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (без потписа одговоног лица институције) послати на електронску адресу:  svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

6.3.Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) одштампати и уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије за период 2019. – 2021. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
За Светлану Богдановић
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

 1. Селекција пројектних предлога и критеријуми за оцену

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Републике Италије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

 • квалитет предложеног пројекта
 • методологија и документованост
 • квалификације подносилаца пројеката
 • применљивост резултата пројекта и њихов потенцијални утицај на развој билатералне сарадње и стимулисање друштвеног развоја
 • применљивост и даље коришћење добијених резултата

Предност у избору селектованих пројеката имаће они пројекти који укључују сарадњу са индустријом, имају евентуално финансирање од стране трећих лица ( јавни и приватни истраживачки институти и организације ),  и / или учествују у мултилатералним и / или европским истраживачким програмима (Седми оквирни програм и Програм Европске уније Хоризонт 2020 ).

8. Извештавање

Руководиоци одобрених пројекта за финансирање дужни су да доставе годишњи извештај о реализацији пројекта Координаторима програма, до 31.јануара, након завршетка пројектне године,  у .pdf формату потписан од стране оба руководиоца пројекта. Финансирање за наредну годину ће бити обустављено ако се овај извештај не достави благовремено.

Додатне информације:

У Републици Србији:

Мр Светлана Богдановић
Министарство просвете,  науке и технолошког развоја
11000 Београд,
Немањина 22 – 26
Тел/Факс: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

У Републици Италији: dgsp-09bandi3@esteri.it

*) Напомена:

У оквиру  програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и  Републике Италије, италијанска страна ће расписати позив и финансирати пројекте  “Grande Relevanza” , које пријављује искључиво италијански руководилац пројекта  у оквиру истих приоритетних области (наведених у поглављу 4 .). У оквиру истог конкурса могуће је учешће  само на једном од ова два типа пројеката – Пријава предлога пројекта за мобилност истраживача искључује могућност учешћа на пројектима  “Grande Relevanza”  и обрнуто!

Loading