ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС: Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписују конкурс под називом Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања. У оквиру овог програма биће финансирана реализација студија и анализа, чији резултати ће бити стављени у сврху креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира.

Програм се финaнсирa срeдствимa прojeктa Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу (СДЦ) као део прojeкaта пoд нaзивoм „Пoдршкa унaпрeђeњу прoцeсa сoциjaлнoг укључивaњa у Рeпублици Србиjи – фаза 2“. СДЦ пружa пoдршку Влaди Рeпубликe Србиje дa унaпрeди прoцeс сoциjaлнoг укључивaњa у Рeпублици Србиje. Tим за социјално укључивање и смањење сиромаштва пружa пoдршку Влaди дa кooрдинирa, прaти, извeштaвa и сaвeтуje у вeзи сa aктивнoстимa у oблaсти сoциjaлнoг укључивaњa.

Циљеви Програма Општи циљ овог програма је дубље разумевање фактора који утичу на квалитет, праведност и ефикасност система образовања и креирање препорука заснованих на подацима од важности за унапређење образовних политика. Програмом се подстичу истраживачи/ице на почетку каријере да користе постојећу истраживачку грађу и различите доступне изворе података Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других релевантних институција. Циљ Програма је и подизање капацитета истраживача/ица за реализацију истраживања од значаја за креаторе јавних политика, као и унапређење капацитета креатора јавних политика за коришћење података и налаза истраживања у циљу унапређења јавних политика. Министарство просвете, науке и технолошког развоја улаже напоре да унапреди процес прикупљања и доступност података од значаја за боље сагледавање стања у образовању као и за унапређење квалитета, праведности и ефикасности система образовања.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

(остали конкурси и стипендије)

Loading