ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У ОКВИРУ Програма „ПАВЛЕ САВИЋ“ 2020-2021

Партнери

„Павле Савић” је програм сарадње „Партнерство Hubert Curien” (PHC) између Републике Србије и Републике Француске у области научних и техничких истраживања (ранији назив Програм интегрисаних активности „Павле Савић”). Носилац програма у Републици Србији је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Носилац програма у Републици Француској је Министарство за Европу и спољне послове (МЕАЕ и Министарство високог образовања, истраживања и иновација (МЕСРИ), а спроводи га агенција Kампус Франc (Campus France) уз подршку Француског института у Србији.

Циљ програма

Циљ овог програма је да олакша и развија научну и техничку размену на високом нивоу у обе земље са посебним нагласком на успостављању нових партнерстава. Циљ програма је да омогући активно учешће и мобилност младих истраживача, нарочито доктораната и пост-доктораната, објављивање заједнићких публикација и патената, као и развој већ постојеће сарадње и  укључивање у програме финансиране од стране Европске уније.

Услови конкурса

Пријаве за кандидатуру су отворене свим научноистраживачким организацијама (НИО), високошколским установама, научним институтима и предузећима који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживакој делатности („Службени гласник РС”, број 110/05).

Све научне области, рачунајући и хуманистичке и друштвене науке обухваћене су овим програмом.

Да би допринели унапређењу научне изврсности обе земље, пројекти би требало да теже иновацијама и подстичу везе између академског и економског сектора, са посебним фокусом на примењена истраживања и трансфер технологије на индустријске области.

Француско-српска пројекти  треба да допринесу бољој интеграцији Србије у Европски систем за истраживање из перспективе њеног приступања Европској унији.

Са посебном пажњом ће се разматрати пројекти чија је тема повезана са оквирним програмом Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020, посебно пројекти у оквиру борбе против климатских промена и родне равноправности.

Разматраће се само оне пријаве које су заједнички поднете надлежним установама од стране истраживачких тимова у обе земље. Српским истраживачима се препоручује да се увере да ли је њихов партнер правилно поднео исти предмет кандидатуре надлежној установи у својој земљи.

У циљу подстицања стварања и оснаживањевропских истраживачких мрежа , пројекти који су на неки начин умрежени у европски научноистрживачки простор или  имају европску перспективу, посебно ће се сматрати приоритетним. Француски истраживачи имају могућност да се пријаве и за неки други програм „Партнерство Hubert Curien” (PHC), на исту тему коју су поднели за програм „Павле Савић“.

Селекција

Позиви за подношење пријава за овај програм отварају се сваке друге године. Надлежне установе двеју земаља се састају, наизменично у Србији и у Француској, да би размотриле мишљења и заједно одлучиле о подршци коју ће дати изабраним пројектима. Осим квалитета самог пројекта, комплементарности истраживачких тимова, активно учешће и мобилност младих истраживача, нарочито доктораната и пост доктораната, један је од првих критеријума селекције.

Пројекти који су већ једном добили подршку у оквиру овог програма не могу поново подносити пријаву за продужење рока.

Екипе које су претходних година учествовале у пројектима билатералне сарадње са Француском (пројекти Павле Савић) и биле финансиране од стране Министарства за просвету, науку, и технолошки развој у оквиру тих програма, могу конкурисати за нове пројекте, али морају поднети извештај о постигнутим резултатима на претходним пројектима, са посебним освртом на број публикација, евентуалних патената,  донктораната у оквиру ко-менторства, или на финансијску подршку од стране Европске уније. Нова научна партнерства биће у предности.

Трајање пројекта

Трајање пројекта је две године. Обнављање подршке за другу годину помоћи условљено је подношењем извештаја који подноси руководилац пројекта, као и приказивање финансијског извештаја спроведених или планираних активности пре краја 2020. године. Тражени Извештај треба да буду упућени пре краја 2020. године саветнику Министарсва просвете, науке и технолошког развоја чији подаци су наведени на крају овог документа. Уколико су постигнути значајни научни резултати у току првих месеци рада пројекта, треба их поментути у том извештају

Завршни извештај

Завршни извештај се подноси најкасније до три месеца после завршетка рада пројекта и треба га послати електронским путем Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Финансирање

Финансирање се искључиво односи на преузимање трошкова на име путовања између две земље и боравка истраживача ангажованих на заједничком пројекту. Сва друга финансијска средства која су потребна за извршавање заједничког пројекта морају бити обезбеђена из сопствених средстава лабораторија партнера или из других извора.

Финансирање које одобрава српска и француска страна: Финансијска средства се одобравају на годишњој основи за две наредне године. Она се морају строго утрошити између 1. јануара и 31. децембра у години о којој се ради и не могу се преносити на следећу радну годину. Обнављање средстава за другу годину, врши се на основу задовољавајуће реализације предвиђених активности у првој години пројекта.

Средства која одобрава српска страна покрива трошкове смештаја француских истраживача и остале настале трошкове током боравака (трошкови исхране, локалног превоза, припадајуће националне дневнице) и путовања српских истраживача који одлазе у Француску, у оквиру добијених средстава за сваку годину, а по процедури институције одобреног пројекта. Српска страна је у оквиру овог програма у прошлом позиву издвојила око 2000 евра по пројекту, колико је издвојила и француска страна.

Средства која одобрава француска страна покривају искључиво плаћање трошкова боравка у Француској српских истраживача, као и трошкове пута француских истраживача који долазе у Србију:

– трошкови боравка у Француској 110 евра дневно

– трошкови пута за долазак у Србију: накнада стварних трошкова за путовање у оба правца између Француске и Србије и то до максималног износа од 500 евра.

Права интелектуалне својине

Пажљиво прочитати документ у вези са добром праксом права интелектуалне својине. Подношење пријаве за овај програм подразумева прихватање ових правила од стране свих учесника у пројекту.

Пријава предлога пројеката

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Француске пријављују се на адресу https://www.campusfrance.org/fr/phc-europe

Пријава пројеката почиње 15. марта 2019. године и трајаће до 03. јуна 2019. године. Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава предлога пројекта на Конкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

  1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/france најпре се треба улоговати на сајт, ради добијања kod-a за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту
  2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (без потписа одговорног лица) послати на електронску адресу nada.milosevic@prosveta.gov.rs
  3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
За Наду Милошевић
Немањина 22-26
11000 Београд
Крајњи рок за подношење пројектних пријава: 03.06.2019.
Објављивање резултата: децембар 2019.
Почетак пројеката: 1. јануар 2020.
Крај пројеката: 31. децембар 2021 .

Напомена:

Ниједна пријава пристигла после крајњег рока неће се разматрати.

Препоручује се кандидатима да провере да ли је њихов француски партнер уредно поднео идентичан предлог пројекта код своје матичне администрације.

Контакт особа са српске стране:

Гђа Нада Милошевић, саветник
Министарство просвете. науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
11000 Београд
Тел : 381 (0) 11 361 65 29
Mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs
www.prosveta.gov.rs

Контакт особе са француске стране:

Амбасада Француске у Србији
Г. Бертран Мије Аташе за сарадњу Змај Јовина 11, Београд
Mail: bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr

Гђа Весна Адамовић
Сарадник за мобилност
Француски институт у Србији
Сектор за универзитет и науку
Змај Јовина 11, Београд
Tел: 381 (0) 11 302 36 39
Mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Loading