ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике од 26. фебруара 2001. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године

  1. Предмет конкурса је суфинансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана.

Свака страна (српска и словачка) суфинансира трошкове везане за размену својих истраживача.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ће надокнадити научноистраживачким организацијама:

– трошкове превоза до висине од 600€ (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који се упућују у Словачку Републику.

– трошкове боравка у Словачкој Републици до висине од 100€ дневно (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који су упућени у Словачку Републику.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању посета истраживача износи до 2000 евра по једној години реализације пројектних активности односно до 4000 евра за две године.

У случају да истраживач/и путују сопственим превозом, надокнада трошкова ће се извршити на основу Закона о коришћењу служебног возила.

Словачка страна суфинансира трошкове везане за размену словачких истраживача у складу са националним правилима која су, у тексту конкурса за билатералну сарадњу са Републиком Србијом, објављена на интернет презентацији словачког Министарства образовања, науке, истраживања и спорта и Словачке агенције за развој.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

  1. Услови конкурса:

Чланови тима могу да буду лица у наставним, научним и истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/19, у даљем тексту: Закон)

Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Словачке Републике треба да учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом.

Предлози заједничких пројеката морају бити поднети благовремено у обе земље.

У оквиру овога позива могуће је пријавити учешће само на једном пројекту (или као руководилац или као учесник).

Изабрани пројекти ће бити заједнички финансирани.

Пријаве предлога пројеката се подносе на српском и енглеском језику.

  1. Селекција пројеката:

Одлуку о избору и финансирању предложених пројеката доноси Мешовита комисија на основу резултата евалуације у свакој земљи, а на основу следећих критеријума:

– квалитет и оргиналност истраживачког приступа,

– квалификације подносилаца пројекта,

– перспективност у погледу будућих заједничких пројеката финансираних из међународних фондова (нпр. Framework Programme EC),

– мултилатерално умрежавање и повезивање,

– учешће младих истраживача,

– заједнички интерес.

Предност код избора ће имати нови предлози пројеката (нове теме и нови пројектни тимови) који нису били финансирани у претходним циклусима.

Након што је сваки партнер у заједничком пројекту поднео предлог својој надлежној институцији, у свакој земљи ће се спровести интерна процедура евалуације.

4.  Време извођења заједничких истраживачких пројеката је 2 године.

5.  Подношење предлога пројекта

У Републици Србији (важи за партнерску институцију из Србије) предлог пројекта доставити у електронском и штампаном облику до 21. јуна 2021. године.

У Републици Србији пријава предлога пројекта на Конкурс подноси се на следећи начин:

  1. Преко веб сајта http://147.91.185.20/bilateral/slovakia/ 

Улоговањем на сајт, обезбеђује се лозинка за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отворен могуће је допунити и кориговати предлог пројекта. Попуњена пројектна пријава остаје на сајту.

  1. Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (без потписа одговоног лица институције) послати на електронску адресу zeljka.dukic@prosveta.gov.rs
  1. Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) одштампати и уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

За Жељку Дукић

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

 

Контакт особа са српске стране:

Г-ђа Жељка Дукић

Самостални саветник

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11 000 Београд

Република Србија

тел/факс:+381 (0)11 3616 529

e-mail: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

 

Контакт у Словачкој Републици:

JUDr. Stanislav Mydlo

Slovak Research and Development Agency

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

Phone: +421 908 932 340

E-mail: stanislav.mydlo@apvv.sk

http://www.apvv.sk

 

Mgr. Tímea Števková, PhD.

Slovak Research and Development Agency

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

Phone: +421 2 572 04 578, +421 915 757 343

E-mail: timea.stevkova@apvv.sk

http://www.apvv.sk

 

Mgr. Andrea Danková

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Division of Science and Technology

Department of European and International Science Policy

Stromová 1

813 30 Bratislava

Phone: +421 2 5937 4715

E-mail: andrea.dankova@minedu.sk

http://www.minedu.sk

Loading