ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Критеријуми за наставнике страног језика

Поводом медијских написа о стручности лица која изводе наставу енглеског или другог страног језика од 1. до 4. разреда основне школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштава:

Јавност је доведена у заблуду да било које лице може да заврши курс енглеског језика и затим изводи наставу у основној школи, од 1. до 4. разреда. То апсолутно није тачно. Законска регулативе, као и чињенично стање на терену су сасвим другачији.

Када је 2005. године уведено да ученици у основним школама од првог разреда уче енглески језик, на тржишту рада, у мањим местима, није било довољно филолога.

Како би свим ученицима ипак била обезбеђена настава из енглеског језика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја тада је донело Правилник о изменама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 5/2005 од 30.6.2005. године).

Овај Правилник предвиђа између осталог да у случају недостатка наставника страног језика на тржишту рада, страни језик у првом циклусу основног образовања (од 1. до 4. разреда) може да предаје и други наставник који је стекао висок ниво знања из страног језика на нивоу Б2 који се доказује уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Нови Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013.) донет је 2012. године и садржи исте одредбе о образовању наставнике за извођење наставе страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Споразум између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и British Councila, поред осталог, регулише и сертификате који представљају доказ о одговарајућем образовању за извођење наставе из енглеског језика у првом циклусу образовања и васпитања (Ц1) чију ваљаност утврђује Министарство у складу са горе наведеним Правилником.

Члан 2. став 6. Правилника прописује да „предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Споразум између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и British Councila, поред осталог, регулише и сертификате који представљају доказ о одговарајућем образовању за извођење наставе из енглеског језика у првом циклусу образовања и васпитања (Ц1) чију ваљаност утврђује Министарство у складу са горе наведеним Правилником.

Члан 2. став 6. Правилника прописује да „предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Овај низ прописан је с обзиром на стручност наставника, тако да приликом запошљавања предност имају наставници одговарајућег страног језика.

Споразум са British Councilom се обнавља сваке две године. У самом уговору одредница која се односи на усавршавање из енглеског језика није новина. Иста одредница стајала је и у претходном споразуму који је потписан две године раније. Стога, овај споразум ни на који начин није утицао на регулисање питања давања предности приликом запошљавања. Директор школе, приликом пријема у радни однос, води се овим Правилником и у обавези је да предност да наставницима одговарајућег страног језика.

У наставку је део Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи који се односи на ово питање.

Члан 2. став 2:
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:
1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе,
3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности,
4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146. Закона о основној школи,
7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника,
8) наставник разредне наставе,
9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе,
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
11) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
12) дипломирани библиотекар – информатичар,
13) мастер филолог,
14) мастер професор језика и књижевности,
15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ – мастер,
17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар – информатичар.

(Став 3.)
Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која _______нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
(Став 4.)
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.
(Став 5.)
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
(Став 6.)
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ- мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Loading