ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Рад на новом Закону о високом образовању

У припреми је нови Закон о високом образовању на чијим изменама се радило и у претходној години, када су иницијално прикупљена мишљења појединаца и високошколских институција у Србији током јула 2015. године. Од октобра 2015. године до фебруара 2016. године,  четири радне групе од седамдесет чланова, израдиле су своје предлоге измена и допуна Закона у одређеним областима, као што су: питања организације и управљања, акредитације, финансирања, реализације студијских програма и ангажовања наставног особља.

Крајем септембра одлуком министра Младена Шарчевића формирана је радна група од дванаест студената, од тога осам студената проректора, по два представника СКОНУС-а и СКАССС-а, која је имала задатак да припреми предлоге за измене Закона у дêлу који се односи на питања од значаја за студенте, као што су: оптерећење студената, правила студија, студентског представљања и учешћа у раду органа управљања и стручних тела у високом образовању.

Министар Шарчевић је крајем октобра формирао и централну радну групу од петнаест чланова која има задатак да до краја 2016. године припреми нацрт новог Закона. Радна група окупља представнике: Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, универзитêта, факултêта и представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја и то из различитих управљачких структура (председници, ректори, проректори, продекани, студент проректор) који добро познају законску регулативу у високом образовању и проблеме који постоје у имплементацији важећег Закона о високом образовању.

Основно полазиште за припрему Нацрта закона за радну групу је постојећи Закон о високом образовању, Стратегија развоја образовања у Србији до 2020., предлози претходних радних група и прикупљена мишљења појединаца и институција високог образовања, како државних тако и приватних.

Нови Закон треба да обезбеди квалитетније и праведније високо образовање у Србији, са циљем да се створи креативна популација младих која непрестано усваја и ствара нова знања.

Пословима акредитације и провере квалитета ће се бавити Национално акредитационо тело за високо образовање које ће основати Влада Републике Србије, а оно ће радити на бази стандарда које ће утврђивати Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Нови принципи Закона на којима ће почивати високо образовање су боља повезаност са предуниверзитетским образовањем, унапређење сарадње са послодавцима и привредом, јачање иновативне и предузетничке компоненте високог образовања, како би оно било релевантно за друштво у целини  и одговарало потребама тржишта рада.

Очекује се да нови модел финансирања обезбеди праведније услове за студенте и да уједно прати достизање циљева које ће свака високошколска установа дефинисати приликом уговарања о финансирању делатности са Владом Републике Србије. У ту сврху пратиће се шири сет индикатора квалитета образовања и излазних перформанси.

Како је стратешко опредељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја да кроз јединствен информациони систем прикупља податке у оквиру образовног система Законом ће се уредити евиденције и регистри не само о установама већ и о појединцима, како запосленим тако и о ученицима и студентима. Увођење личног образовног броја ће омогућити праћење образовања појединаца, његово кретање кроз различите нивое образовања, могућност запошљавања на тржишту. Са друге стране то ће бити добар начин за вредновање високошколских институција и студијских програма, квалитета наставе и достизања образовних исхода.

У овом тренутку се ради на концептуалним решењима за нови Закон о високом образовању, а коначан предлог нацрта ће бити предмет јавне расправе већ почетком следеће, 2017. године.

Loading