ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и чл. 104, 112 и 118. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник PC”, број 49/19), министaр просвете, науке и технолошког развоја, расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за период 2021 – 2022. године

 1. Предмет конкурса

 

Полазећи од потребе да се унапреди научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, а на основу Споразума између Савета Министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, закљученог 13. марта 2006. године, у Будимпешти је 1. јула 2015. године потписан Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2015. до 2017. године.

 • Циљ Програма

 

Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку мобилности научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.

Циљ конкурса је подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.

 • Учесници Програма

 

Програм је намењен српским и мађарским истраживачким групама које имају намеру да раде на заједничким истраживачким пројектима различитих научних области.

Право учешћа имају:

а) са српске стране:

Лица која обављају послове научноистраживачке делатности (истраживачи), као и наставници и сарадници запослени на високошколским установама и научно истраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник PC”, број 49/19, у даљем тексту: Закон).

б) са мађарске стране:

Универзитетски професори и млађи научници на мађарским високошколским

установама и научници на истраживачким установама изван универзитета.

 • Приоритетне области сарадње:

Обе стране су се сагласиле о следећим приоритетним областима:

– медицина и здравље људи,

– природно-математичке науке,

– техничко-технолошке науке и

– друштвенo-хуманистичке науке.

У зависности од применљивости резултата пројекта, посебна пажња биће посвећена пројектима које воде млађи истраживачи.

 1. Пријава пројекта

2.1.Рок за подношење пријаве пројекта је 24. 09. 2020. године.

2.2. Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за српске и Национална служба за истраживање, развој и иновације Мађарске, за мађарске партнере).

2.3. Српски координатор подноси следеће попуњене формуларе:

 1. Општи подаци, који координатор пројекта попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: општи подаци),
 2. Опис пројекта, који попуњава координатор пројекта на српском и енглеском језику (Формулар: опис пројекта).

 

Уколико координатор не достави попуњене формуларе предлога пројекта у траженим језичким формама, исти ће бити одбијен.

2.4. У републици Србији пријава предлога пројекта на конкурс подноси се :

 1. Преко wеб сајтa: http://147.91.185.20/bilateral/hungary/ где учесник пријаве када се улогује на сајт, добија лозинку за online попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отворен могуће је да се допуни и коригује предлог пројекта. Попуњена пројектна пријавa остаје на сајту.
 2. Слањем финалне верзије попуњене пројектне пријаве, без потписа одговорног лица институције (pdf fajl) на електронску адресу: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs .
 3. Слањем финалне верзије попуњенe пројектнe пријавe (по један примерак на српском и енглеском језику) са потписом одговорног лица институције (који је оверен печатом) са траженим прилозима. Писана документација се доставља лично на писарници или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

К О Н К У Р С за пријаву пројеката

између Републике Србије и Мађарске 2021–2022

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

 

 1. Избор и прихватање предлога пројеката за финансирање

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја до краја 2020. године.

 1. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката

Избор пројеката за финансирање вршиће се, пре свега, на основу квалитета пројеката, квалификације учесника на пројекту, заступљености младих истраживача и очекиваних исхода сарадње у погледу научних резултата.

Одлука ће бити базирана на резултатима националних евалуација земаља учесница. Коначну одлуку о пројектима који ће бити финансирани донеће Заједнички комитет за српко-мађарску научно-технолошку сарадњу.

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • квалитет и степен иновативности пројекта,
 • методолошка и садржајна комплементарност истраживачких група које подносе заједнички предлог пројекта,
 • учешће младих истраживача,
 • релевантност сарадње са следећих аспеката:
 • учешће чланова билатералног пројекта у реализацији Програма институционалног финансирања и других програма од општег интереса које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Законом.
 • научна релевантност и потенцијална индустријска примена резултата пројеката и
 • адекватног планирања узајамних посета.
 1. Финансирање пројекта

Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање билатералних програма.

Средства за финансирање мобилности истраживча су искључиво намењена финансирању путних трошкова (од једне до друге научноистраживачке институције) и трошкова боравка који настану при размени научника који учествују на пројектима.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању међусобних посета истраживача износи 2000 евра (у динарској противвредности) по једној години реализације пројектних активности односно 4000 евра (у динарској противвредности) за две године.

Неутрошена новчана средства не могу да се преносе из прве у другу пројектну годину.

Оправдани трошкови за учеснике из Србије:

 • путни трошкови за/из Мађарске за српске истраживаче до нивоа цене повратних авио карата – економска класа
 • смештај и дневнице до 100 € / ноћ за српске истраживаче у Мађарској и локалне трошкове путовања, до максимално 14 дана боравка;
 • путно здравствено осигурање за српске истраживаче током боравка у Мађарској;
 • могући релевантни додатни трошкови за српске истраживаче који прате мађарске истраживаче у Србији (конгресне партиципације, путовања, дневнице, трошкови смештаја, итд.)
 1. Извештаји

На крају прве пројектне године и по завршетку пројекта, координатори су у обавези да у траженој форми Министарства просвете, науке и технолошког извештаја доставе наративни и финансијски извештај о свим реализованим активностима.

 1. Додатне информације:

У Републици Србији:

Милица Голубовић Тасевска

Министаство просвете, науке и технолошког развоја

11000 Београд, Немањина 22 – 26

Е-маил: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

Тел.:+ 381 11 361 65 45

У Републици Мађарској:

Anita Csiszár

National Research, Development and Innovation Office of Hungary

E-mail: anita.csiszar@nkfih.gov.hu

Тел.: + 36 1 7959363

Website: http://nkfih.gov.hu

 

 

Loading