ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство уводи Систем управљања квалитета у свој пословни систем

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прво министарство у Републици Србији које је донело  одуку да у свој пословни систем уведе и Систем управљања квалитетом сходно СРПС ИСО 9001 : 2015. У складу са тим Министарство је усвојило Политику квалитета која представља кровни документ у Систему управљања квалитетом.

Политика квалитета подразумева усаглашеност свих процеса рада са захтевима стандарда СРПС  ИСО 9001: 2015, односно обавезу да се успостави, примењује и одржава прокламована политику квалитета.

Политика квалитета представља документ који се односи на одређене принципе  кроз које  највише руководство транспарентно жели да корисницима услуга које пружа као и свим заинтересованим странама  саопшти своју мисију, визију и циљеве квалитета.

Политика квалитета је у МПНТР уведена као саставни део пословне стратегије и заснива се на опредељењу Министарства као органа државне управе да задовољи потребе грађана и свих осталих заинтересованих страна по свим принципима система менаџмента квалитетом.

Неки од циљева кроз које се остварује Политика квалитета МПНТР су: континуирано повећање квалитета образовања на свим нивоима до максималног у односу на садржај,  дигитализација у систему образовања и дигитализација образовања, повећање обухвата становништва Републике Србије образовањем на свим нивоима – од предшколског васпитања и образовања до подстицања целоживотног учења, обезбеђивање доступности система образовања и обуке свим категоријама одраслог становништва, као и успостављање делотворног националног истраживачког и иновационог система  интегрисаног у међународни истраживачки простор који се ослања на партнерства у земљи и иностранству.

Увођењем Система управљања квалитета у свој пословни систем МПНТР подиже и свој степен друштвене одговорности на виши ниво.

Loading