ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови правилници у области науке

Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је два правилника важна за поступак и начин ситцања научних звања и категоризацију и рангирање научних часописа – Правилник о стицању истраживачких и научних звања и Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа.

Најзначајнија новина Правилника о стицању истраживачких и научних звања је ефикасније спровођење поступка избора истраживача у научна звања, а посебно првог научног звања научни сарадник, које је најбројније.

Промена предвиђа да матични научни одбори одлучују о стицању научног звања научни сарадник, док је остала надлежност да дају мишљење на преостала два виша звања. Овим се у потпуности убрзава  избор и тиме омогућава истраживачима и брже право на напредовање, што је подржано и од стране научне заједнице.

Такође, Правилником се убрзава избор и у звање истраживач приправник, усклађује поступак избора у истраживача и научна звања са новим Законом о општем управном поступку, као и трајање звања и поступак реизбора.

Правилником о стицању истраживачких и научних звања, обухваћене су само промене постојећег Правилникa о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, које је предвидео Законо о науци и истраживањима. Овај акт није мењан у делу критеријума који се односе на резултате истраживача, односно бодова, јер је предвиђено да се за такву промену обави и опсежна јавна расправа на нивоу целе академске заједнице, што захтева и оптималан временски период, као и оптималне епидемиолошке услове.

Нови Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа детаљније је уредио питање категоризације часописа које је први пут уређено новим Законом о науци и истраживањима.

Правилником се уређује се рангирање, категоризација, поступак утврђивања листе категоризације, услови за уређивање научних часописа и научне гране у оквиру којих се врши рангирање, као и други елементи од значаја за категоризацију и рангирање часописа и њихово одлагање у репозиторијум. Правилник је обухватио и специфичности часописа из области друштвених и хуманистичких наука, као и уређивање научних часописа.

Правилници су припремани према процедури предвиђеној Законом о науци и истраживањима, тако што су стручна тела, Национални савет за научни и технолошки развој, Комисија за стицање научних звања и матичним научним одборима и Комисија за утврђивање предлога годишње листе категорисаних часописадала своје предлоге и сугестије на нацрт ових аката, а сви конструктивни предлози су интегрисани у текстове правилника.

Правилници су објављени у „Службеном гласнику“  30. децембра 2020. године и ступили на снагу осмог дана од дана објављивања.

Loading