ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одлука о допуни Oдлуке о утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину 

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси  Одлуку о допуни Oдлуке о утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину  на предлог традиционалних цркава и верских заједница.

Преузмите: линк Одлуке

 

Loading