ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реформа гимназије

Радна група за израду смерница развоја општег средњег образовања усагласила је  редефинисани наставни план за сва три типа (општи, друштвено-језички и природно-математички) гимназија.

Радна група је имала задатак да у складу са правцима из Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године и акцијама из Акционог плана  припреми смернице развоја општег средњег образовања. Принципи за израду смерница били су: поступност у увођењу новина, поступна припрема школа, наставника и ученика за новине које су усмерене на остваривање дугорочних циљева образовања дефинисаних у Стратегији (квалитет, обухват, релевантност, ефикасност); изборност, већа понуда изборних програма у циљу боље припреме ученика за наставак школовања, избор занимања, али и већег задовољства ученика образовањем и интердисциплинарност, превазилажење предметних граница путем увезивања различитих дисциплина у смислене целине а ради развијања функционалних знања и компетенција ученика.

Редефинисани наставни план уводи вежбе код једног броја обавезних наставних предмета (страни језик, биологија, хемија и др.) и нове изборне програме, поред постојећих (Грађанско васпитање/ Верска настава и Други страни језик).

Нови изборни програми су: Језик, медији и култура; Појединац, група и друштво; Здравље и спорт; Образовање за одрживи развој; Уметност и дизајн; Примењене науке (у трећем и четвртом разреду овај предмет се дели на науке које усмеравају ученике ка медицинским наукама и науке које усмеравају ка техничким наукама), Уметност и дизајн;  Основи геополитике; Економија и бизнис; Религије и цивилизације; Методологија научног истраживања; Савремене технологије.

Редефинисани наставни програми засновани су на исходима учења. Новине имају за циљ повећање квалитета, релевантности и ефикасности општег средњег образовања, повећање обухвата ученика општим средњим образовањем и васпитањем, развијање компетенција ученика и припрему за живот у 21. веку, живот у свету честих и брзих промена.

У наредном периоду Завод за унапређивање образовања и васпитања ће на основу усаглашеног наставног плана израдити наставне програме за први разред гимназије.

 

Loading