ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина Србије усвојила измене и допуне  сета закона из области образовања

Скупштина Србије је усвојила измене и допуне  сета закона из области образовања – Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању, Закона о средњем образовању и Закона уџбеницима.

Циљ ових законских измена је јачање васпитне функције школа, као и реализација раније утврђеног сета мера за бољу превенцију и ефикасније реаговање и поступање у случајевима насиља у школама. Осим тога, то ће допринети и повећању одговорности свих актера у школском животу, али и проширити могућности када је васпитни рад у питању. Једна од мера је да од другог разреда основне школе оцена из владања ученика улази у просек оцена на полугодишту и крају године, могућност удаљавања ученика са наставе у трајању од минимум пет дана у случају теже повреде обавеза ученика.

Новине доносе и могућност појачаног васпитног рада са ученицима који чине насиље или испољавају проблематично понашање и ван простора школе, могућност друштвено-корисног рада и ангажовања ученика у оквиру појачаног васпитног рада, скраћене рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка у случајевима теже повреде обавеза ученика и одлагање исписивања ученика средње школе док се води дисциплински поступак, као и обавезу интензивније сарадње и комуникације свих установа које се баве насиљем – школе, МУП, Центри за социјални рад, локалне заједнице и других.  Законским решењима предвиђено је и смањење броја ученика у одељењу, од следеће школске године на максимално 28 ученика.

Осим тога, измењен је и Закон о уџбеницима. Овим се омогућава увођење националне читанке и утврђује начин припреме и одобравања овог наставног средства.

Национална читанка, је наставно средство за све ученике основног и средњег образовања који наставу похађају на српском језику. Обухвата српски језик и књижевност, свет око нас, природу и друштво, историју и географију, ликовну и музичку културу.

Предвиђене су четири читанке у зависности од разреда. Први и други разред основне школе добиће једну, трећи и четврти разред другу читанку. А посебне читанке биле би за ученике од петог до осмог разреда, као и за средњошколце.

У националним читанкама предвиђено је да се нађу додатни материјали који би утицали на развијање националног идентитета, националне свести и осећању припадности Републици Србији, али и  поштовање неговања српског језика и традиције.

Такође, изменама и допунама Закона о средњем образовању рок за почетак спровођења државне матуре помера се за школску 2025/2026. годину.

 

 

 

Loading