ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Инклузивно образовање

Важна обавештења

Инклузивно образовање у Републици Србији се посматра као процес који одговара на различите потребе све деце, младих и одраслих, кроз континуирано повећање учешћа у учењу и прогресивно смањивање искључености из образовања.

Министарство просвете интензивно ствара услове за инклузивно образовање које подразумева унапређене механизме за подршку деци из осетљивих група међу којима су ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, ученици припадници ромске националне мањине, ученици  из социјално депривираних средина, ученици мигранти и сви други који су некој потреби за подршком.

Циљ инклузивног образовања је да за све обезбеди квалитетно образовања под једнаким условима, јер је право на образовање универзално људско право загарантовано ратификованим међународним правним актима, Уставом Републике Србије и законима који регулишу област образовања.

Законом су постављени кључни механизми имплементације инклузивног образовања: тимови за инклузивно образовање и тимови за подршку деци и ученицима; индивидуални образовни планови; интерресорне комисије за процену потреба за додатном подршком на локалном нивоу које укључују сектор образовања, социјалне заштите и здравства. Успостављена је међуресорна сарадња и институционални капацитети за управљање, координацију, праћење и имплементацију инклузивних образовних политика. Повећане су наставничке компетенције и квалитет рада у образовним установама, као и партиципација родитеља у одлучивању о даљем образовању детета.

Кроз Стратегију развој образовања и васпитања РС 2030 обезбеђен је континуитет у унапређивању квалитета образовања и развијању инклузивне културе, политике и праксе на свим нивоима образовања.

Образовање Рома

Министарство просвете активно ради на одрживој инклузији ученика ромске националности у систему формалног образовања и васпитања.

Поред афирмативног уписа у предшколске установе и уписа у основну школу без докумената, Министарство континуирано наставља са мерама подршке ромској заједници кроз стипендије и афирмативну меру уписа у средњу школу и високошколске установе чији оснивач је Република Србија.

Најзначајнији ефекти предузетих мера подршке огледају се у повећаном обухвату ромске деце системом образовања и васпитања, смањеном одустајању од образовања и спречавању раног напуштања образовања. Посебно се уочава пораст ученика који уписују и завршавају средњу школу. 

Образовање миграната

Република Србија у погледу приступа образовању, регистрације ученика, принципа једнаког третмана, спречавања ксенофобије и нетолеранције, испуњава своје обавезе у складу са Међународном конвенцијом о заштити права радника и миграната и чланова њихових породица, Конвенцијом о правима детета и другим међународним документима.

У складу са правним тековинама Европске уније, Србија обезбеђује једнак приступ образовању грађанима и интеграцију и помоћ у образовању деце миграната.

Школама подршку пружају ментори, саветници-спољни сарадници и одржавају редовну комуникацију са представницима Комесаријата за избеглице и миграције и представницима прихватних и азилних центара у Србији, који укључују породице са децом школског узраста и малолетницима без пратње.

Похађање основне школе је редовније и учесталије, јер је основна школа у Републици Србији обавезна, док се средњем образовању приступа афирмативно и на добровољној основи.

22.500

УЧЕНИКА ПОХАЂА НАСТАВУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ

85,4%

РОМСКЕ ДЕЦЕ УПИСУЈЕ ОСНОВНУ ШКОЛУ

85%

ДЕЦЕ ИЗ МИГРАНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ОБУХВАЋЕНО ОБРАЗОВАЊЕМ

Loading