ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Специјализована одељења за ученике са посебним способностима за физику

Важна обавештења

Одељења ученика са посебним способностима за физику у гимназијама ће омогућити да се побољша квалитет образовних постигнућа будућих студената у области физике, природно-математичких, техничких и медицинских наука и наука о животној средини.

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати вештинама неопходним за критичко сагледавање проблема, самостално доношење одлука и проналажење креативних решења.

Корисне информације

Специфичност Плана наставе и учења за гимназије за ученике са посебним способностима за физику је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 12 предмета из блока физике, просечно 7 часова недељно. Програм математике је у потпуности прилагођен настави физике, настава биологије и хемије је појачана у односу на математичка одељења, а настава информатике је усклађена са најновијим резултатима у овој области.

Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима на којима се изучава физика, астрофизика и астрономија, математика, рачунарство и информатика, хемија, биологија и науке о животној средини, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.

Предност школовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима. Планом наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за физику предвиђен је велики број часова вежби. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода свих физичких предмета, часови вежби и лабораторијских и рачунских практикума отварају широку могућност за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика.

Велики број стручних предмета држе наставници и сарадници факултета и института. Поред стручне помоћи, ученици имају могућности да користе лабораторије и остале ресурсе на факултетима.

Ученицима се такође пружа могућност да:

посете најсавременије институте у земљи и иностранству кроз стручне екскурзије,

  • се упознају са најсавременијим достигнућима науке из прве руке, вршењем прорачуна у оквиру CERN masterclass-а
  • употпуне своје знање физике кроз популарна и стручна предавања, трибине и у оквиру многобројних школа физике
  • се упознају са својим вршњацима на такмичењима из физике и смотри ученичких експерименталних радова (Институт за физику, ПМФ Ниш, Физички факултет,  Департман за физику – ПМФ Нови Сад, Међународна конференција о настави физике у средњој школи, Алексинац)
  • учествују у научно популарним манифестацијама попут Ноћи истраживача и Наук није баук

Поред физике, велика пажња поклања се и проучавању осталих природних наука, математике и програмирања – што ученицима отвара широке могућности за наставак школовања. Захваљујући стеченом знању, раднима навикама, и тесној повезаности теорије и праксе, ученици овог одељења су међу најуспешнијим студентима.

Некадашњи ученици ових одељења сада се баве физиком на факултетима (физика, технички факултети, медицина), на институтима (Институт за нуклеарне науке Винча, Институт за физику у Земуну, институти у иностранству), у медицини (нуклеарна медицина, радиологија), у привреди, наставом физике, као и техничким наукама (електронски факултет, машински, грађевински, ЕТФ) и информатиком.

На часовима 12 предмета из блока Физике највише простора биће посвећено раду на стицању функционалне научне писмености и разумевању физичких појава и процеса.

Ученици ће такође бити оспособљени за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, а упознаће се и са неким новим приступима решавању проблема који нису заступљени у стандардним гимназијским програмима.

Градиво физике подељено је на више предмета који носе имена по областима или начину изучавања физичких појава. У првом разреду ученик има предмет Основе механике и термодинамике који прате Рачунски и Лабораторијски практикум из којих се увежбава израда задатака, постављање и реализација експеримената као и обрада података добијених мерењем. У другом разреду изучава се предмет Електромагнетизам и оптика, праћен одговарајућим рачунским и лабораторијским практикумом.

У трећем разреду се изучава Механика са теоријом релативности, Физика атома и молекула и Основе физике чврстог стања и физичка електроника. У четвртом разреду се изучавају Физикa микросвета, Основе астрофизике и астрономије и, као посебна новина, Моделовање у физици. Изучавајући предмет Моделовање у физици ученици ће стећи основна знања везана за различите моделе којима се описују физички процеси и биће оспособљени за препознавање, изградњу и примену знања у различитим дисциплинама.

Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за физику у школској 2024/2025. години су:

  • Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
  • Земунска гимназија, Београд
  • Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш

За упис у одељењa која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за физику, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из физике или тест из математикe.

Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, а ученици за припрему могу користити тестове са пријемних испита од ранијих година и збирке задатака за припрему завршног испита.

Loading