ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Неформално образовање одраслих

Важна обавештења

Више информација:

Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735 3 

Email: odrasli@prosveta.gov.rs

Годишњи план образовања одраслих

Утврђивање јавног интереса у области образовања одраслих и целоживотног учења утврђује се Годишњим планом образовања одраслих.

Образовни систем Србије омогућава одраслима да до квалификације дођу на формални начин, кроз школски систем, уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика у основној или средњој школи, али и да квалификацију стекну неформалним путем, кроз систем обучавања код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу  стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. 

Одобрени програми неформалног образовања реализују се у основним и средњим школама које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих (ЈПОА), а у складу са посебним законом и подзаконским актима који ближе уређују ову област.

Организатори активности образовања одраслих, било да се ради о формалном или неформалном образовању, могу бити јавни, приватни или цивилни сектор.

Образовање одраслих

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада (Правилник о наставном плану и програму основновног образовања одраслих  и Правилник о ближим условима за остваривање НПП ООО )

Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке.

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање одраслих.

Школски тим који реализује програм основног образовања одраслих чине,  наставници, стручни сарадници, директор и андрагошки асистент, који су посебно обучени кроз обавезни програм обуке за остваривање програма основног образовања одраслих.

Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана.

У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих.

Подршка наставницима у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и обуку (дидактичко методичка упуства за наставнике и водиче и материјале за учење и подучавање за наставнике и  полазнике можете преузети на банерима са десне стране: Материјали за наставнике, Материјали за полазнике Програма и Приручници за спровођење Програма ООО)

Реализација основног образовања одраслис спроводи се и у Васпитно поправним установама (ВПУ) и Kазнено поправним заводима (КПЗ).

 

Средње образовање одраслих остварује се у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања посебним законима.

Посебни програми за образовање одраслих у двогодишњем и трогодишњем трајању, програми стручног оспособљавања, специјалистичког, односно мајсторског образовања, програми обуке и други програми за образовање одраслих остварује се у средњој школи, односно средњој школи за образовање одраслих

Упис одраслих врши се у складу са Законом, и посебним законима којима се уређује средње образовање и васпитање и образовање одраслих.

Школа у току године врши упис кандидата ради стицања специјалистичког, односно мајсторског образовања, стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и обуке, уз сагласност Министарства.

Специјалистичко и мајсторко образовање

У средњу стручну школу ради стицања специјализације, може да се упише кандидат који има завршену одговарајућу школу и има најмање две године радног искуства и оно траје једну или две године.

По завршетку програма специјалистичког, односно мајсторског образовања полаже се испит на којем се проверавају вештине и знања потребне за обављање занимања за које се кандидат пријавио. Програм мајсторског испита доноси министар на предлог Савета за стручно образовање. Након положеног испита кандидату се издаје јавна исправа која то потврђује у складу са законом о средњем образовању и васпитању.

Наставак прекинутог школовања

Особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи.

Да би завршили започето образовање, ванредни ученици се уписују до 31. августа. Ученику ће бити признати сви раније завршени разреди. Решењем које доноси директор школе, биће одређени допунски ипити које полазник мора да положи. Након што положи све допунске испите ученик полаже разредни испит у који се уписао. На тај начин стиче право да упише следећи разред у статусу ванредног ученика.

Преквалификација и доквалификација

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради преквалификације или доквалификације.

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили,без обзира на подручје рада.

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Ванредни полазници

Ванредан полазник првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Материјали за полазнике
  • Материјали за полазнике I циклуса
  • Материјали за полазнике II циклуса

Фајлови су превелики, молимо Вас да нам пошаљете упит на odrasli@prosveta.gov.rs и одмах ћемо Вам их проследити.

Senior woman studying at an adult education class
Loading