ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Високо образовање

Важна обавештења

Curious students at class

Високо образовање је од посебног значаја за Републику Србију и део је европског образовног и научног простора. Мисија високог образовања јесте да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, у првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја.

Право на високо образовање имају сва лица са положеном општом, стручном или уметничком матуром. Изузетно, право на високо образовање има и лице без стеченог средњег образовања које конкурише за упис на студијске програме из уметничких области. Високошколске установе врше упис на студије у складу са законом, уз вредновање опште, стручне и уметничке матуре.

У Србији делатност високог образовања остварује се на девет државних универзитета и на 21 државној академији и високој школи струковних студија.

Такође, високо образовање је могуће и на приватним високошколским установама, које су акредитоване од стране Националног акредитационог тела.

Национални савет за високо образовање стара се о развоју и унапређењу квалитета високог образовања, односно прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним стандардима, предлаже мере за унапређивање система, даје мишљење о политици уписа на високошколске установе, предлаже Влади нормативе и стандарде рада високошколских установа, као и друге активности од значаја за развој високог образовања.

У остваривању циљева високог образовања, Министарство тесно сарађује са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и  Студентском конференцијом.

Универзитети чији је оснивач Република Србија:

9

УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

22

ДРЖАВНЕ АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Loading